Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022

Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. In deze coalitieperiode wil de gemeente 40% van die ambitie realiseren. Hoe we dat samen met inwoners willen bereiken staat in het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 (EUP2). De gemeenteraad wordt gevraagd het EUP2 vast te stellen en 2.425.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering er van.

Voorblad uitvoeringprogramma met de Rekkense molen en windmolens op achtergrond

Wethouder Gerjan Teselink: “Alle hens aan dek! 40% halen in 2022 moeten we samen doen! Niet alleen inwoners maar ook bedrijven/instellingen én de gemeente zijn aan zet.”

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn onmisbaar

Energieneutraal in 2030 wil zeggen dat woningen en bedrijven dan evenveel energie opwekken als ze gebruiken. Een ambitieuze doelstelling die de gemeente niet alleen kan realiseren. Initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners blijven onmisbaar. De gemeente heeft daarbij als belangrijke taak om hen mee te nemen in de noodzaak, kansen en mogelijkheden van de energietransitie.

Terugkijkend op het Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018

Het eerste Energie Uitvoeringsprogramma (EUP 1) had als doelstelling om per 1 januari 2019 een derde van de energieambitie te hebben bereikt. Hoewel er nog geen cijfers over 2018 bekend zijn moeten we constateren dat dit doel nog niet is bereikt.

De instrumenten die zijn opgenomen in EUP 1 zijn wel succesvol en er zijn grote stappen mee gezet. Veel inwoners hebben de afgelopen jaren isolatiemaatregelen getroffen of zijn zelf energie gaan opwekken. Ook worden er verspreid over Berkelland allerlei initiatieven uitgevoerd en voorbereid waarbij gezamenlijk energie wordt bespaard of opgewekt.

Om op koers te blijven voor een energieneutraal Berkelland kunnen we voortbouwen op EUP 1 maar moet er wel een tandje bij.

Publieksavond 21 februari 2019

Om bij Berkellanders input te verzamelen voor het nieuwe Energie Uitvoeringsprogramma is er in februari van dit jaar een publieksavond georganiseerd. Na een terugblik op de behaalde resultaten werden de aanwezigen met prikkelde stellingen uitgedaagd om samen de koers te bepalen en ideeën aan te dragen voor de komende jaren. Kort samengevat werd aangegeven dat de gemeente nog duidelijker moet communiceren en adviseren over haar doelstellingen en dienstverlening voor wat betreft haar energie-ambities. De uitkomsten van de publieksavond hebben we meegenomen in het nieuwe Energie Uitvoeringsprogramma.

Grootschalige opwek is nodig

Om in 2030 energieneutraal te zijn is een mix van opwekinstallaties nodig. Naast zonnepanelen op daken moet een belangrijke bijdrage worden geleverd door grootschalige opwekprojecten. Zonneweides maar ook andere vormen zoals windturbines en de opwekking met biomassa zijn de komende periode noodzakelijk. Als gemeente blijven we ons inzetten voor een goede begeleiding van dit soort initiatieven én geven we duidelijke randvoorwaarden mee. Zoals eisen voor het betrekken en laten meeprofiteren van omwonenden en met betrekking tot landschappelijke inpassing en biodiversiteit.