Geheimhouding gegevens

Als overheidsinstellingen en pensioenfondsen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van een inwoner opvragen bij de gemeente, worden die automatisch verstrekt. Het gaat dan niet alleen om uw adres, maar ook om gegevens over een huwelijk of partnerschap, nationaliteit of ouders en kinderen.

Twee handen schermen het woord 'Privacy' af

Het niet verstrekken van gegevens uit de BRP is in sommige gevallen mogelijk. U kunt het schriftelijk aanvragen.

Ook een notaris, advocaat of een stichting kan uw gegevens opvragen

Wilt u deze gegevens niet delen? Dan kunt u bij de gemeente aangeven dat er geen gegevens over u beschikbaar mogen worden gesteld. Afhankelijk van wat er wordt opgevraagd, geeft de gemeente uw gegevens niet door aan derden.

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u de gemeente schriftelijk vragen om uw gegevens niet te verstrekken. Meer Informatie hierover vindt u hier.

Beschikbare gegevens

In de BRP staan persoonsgegevens van iedereen die binnen de gemeente woont en ingeschreven staat. Het gaat om adresgegevens, maar ook informatie over huwelijk of partnerschap, nationaliteit en ouders en kinderen. Deze gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, die het nodig hebben voor hun wettelijke taken. Deze instellingen krijgen de gegevens, die voor hen van belang zijn, automatisch aangeleverd.

Niet voorkomen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie bepaalt welke informatie aan de instanties wordt verstrekt. U kunt niet voorkomen dat gegevens, die voor publiekrechtelijke zaken noodzakelijk zijn, worden verstrekt, omdat deze informatieverstrekking verplicht is. Wel als het gaat om delen van persoonsgegevens met zogenoemde verplichte derden. Bijvoorbeeld een curator of advocaat, die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA, die de administratie van vrijwel alle kerkgenootschappen in Nederland bijhoudt) of aan zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Overzicht opvragen

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt? Dan kunt u schriftelijk, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht kosteloos thuisgestuurd.

Zijn de gegevens juist?

Het is van groot belang dat de gegevens, die over u in de BRP zijn opgenomen, juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de Publiekswinkel via 0545 - 250 250.