ProWonen, Gemeente Berkelland en de huurdersverenigingen tekenen prestatieafspraken 2020

Directeur Henk Meulenkamp van ProWonen, wethouder Maikel van der Neut, Nardy Cupers van Huurdersvereniging De Naobers en Henny Timmermans
Van Huurdersvereniging Borculo tekenden op 12 december de prestatieafspraken voor 2020.

ondertekening

V.l.n.r. Nardy Cupers, Henny Timmermans, Henk Meulenkamp en Maikel van der Neut

Elk jaar maken ProWonen, de gemeente, huurdersvereniging De Naobers en huurdersvereniging Borculo afspraken met elkaar. Dit traject begint eind juni met het aanbieden van een activiteitenprogramma door ProWonen (het ‘bod’ aan de gemeente). Eind augustus is dit besproken in het driepartijenoverleg. Op basis hiervan zijn de prestatieafspraken 2020 opgesteld. Deze bestaan uit meerjarige afspraken en concrete afspraken voor het jaar 2020.

Dit jaar is er extra aandacht voor vier onderwerpen:

Verschuiving naar ‘sociale’ opgaven

Door verschillende ontwikkelingen verschuift de samenwerking met de woningcorporatie van de ‘stenen’ naar de ‘mensen’ en de fysieke leefomgeving. Huurdersvereniging De Naobers en huurdersvereniging Borculo vragen nadrukkelijk om een aanspreekpunt en een goede opvolging bij meldingen van overlast.

Druk op de huurwoningmarkt

De druk op de sociale huurwoningmarkt neemt toe. Het aantal actief woningenzoekenden stijgt. Er komen momenteel onvoldoende huurwoningen vrij om iedereen passend te kunnen huisvesten. Door de toenemende vraag naar sociale huurwoningen komen jongeren tot 30 jaar steeds moeilijker aan een woning. We zoeken naar snelle maatregelen om hierop in te spelen. Daarbij gaat het om woningbouwafspraken, bevorderen doorstroming en toewijzingsvoorwaarden. Op termijn neemt het aantal huishoudens in Berkelland af.

Energiekosten en financieren verduurzaming

De gezamenlijke wens is om de verduurzaming te versnellen. Het woningbezit van ProWonen is al in grote mate verduurzaamd. Woningen met een ‘slechter’ label kennen een lagere huurprijs, omdat deze minder woningwaarderingspunten hebben. Uitgangspunt bij duurzaamheidsmaatregelen is dat de huurder er per saldo altijd voordeel bij heeft.

Integrale wijkaanpak

Veel huurwoningen staan in oudere wijken, waar zowel de woningen als de openbare ruimte om ingrepen vraagt. Een belangrijke afspraak is dat we in 2020 gaan starten met een integrale wijkaanpak. Verder werken we met ProWonen aan een visie op klimaatadaptatie en op de energietransitie.