Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Februari

 • Ontwerpbestemmingsplan Diepenheimseweg 29 Neede 2019 ter inzage

  26 februari 2019

  Het college van B&W heeft besloten om voor de Diepenheimseweg 29 in Neede een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. In dat plan staat dat op die locatie geen grootschalige agrarische ontwikkeling meer mogelijk is. Wel biedt het de mogelijkheid om 15 paarden en 30 stuks rundvee te houden.

 • De goede woning op de goede plaats

  01 februari 2019

  De gemeente Berkelland streeft ernaar om voor alle inwoners geschikte woningen beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst. De goede woning op de goede plaats noemen wij dat. De komende weken zullen we u vertellen wat er de afgelopen tijd gedaan is en wat er de komende jaren gedaan wordt op het gebied van ‘wonen’.

 • Registratie levenloos geboren kinderen

  01 februari 2019

  Vanaf maandag 4 februari 2019 kunnen ouders bij de gemeente waar ze staan ingeschreven een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.

 • Gladheidbestrijding in Berkelland

  01 februari 2019

  Gladheidbestrijding in Berkelland? Onze medewerker André Tankink – één van de coördinatoren gladheidbestrijding – vertelt hoe het in Berkelland in zijn werk gaat.

 • Signalen hennepteelt

  01 februari 2019

  Voor hennepkwekerijen worden vaak woonhuizen of bedrijfspanden gebruikt. Dat is levensgevaarlijk. Regelmatig ontstaat kortsluiting of brand. Denkt u dat ergens een hennepkwekerij zit? Meld dit dan bij de politie.

 • Wijk- en kerngericht werken

  01 februari 2019

  ‘Samen maken we de buurt’. Onder deze titel vond op 29 januari 2019 een inspiratiebijeenkomst plaats over wijk- en kerngericht werken. Ruim honderd aanwezigen lieten zich informeren en inspireren.

 • Signalen dementie

  04 februari 2019

  Iedereen die ouder wordt, wordt wat meer vergeetachtig. Het geheugen werkt wat trager en als we niet meer zoveel dingen tegelijk kunnen onthouden, is dat geen reden om direct ongerust te zijn. Het wordt anders als u het gevoel heeft dat u niet zo goed meer kunt nadenken. Dat het warrig is in uw hoofd.

 • Zorg- en huurtoeslag senioren

  01 februari 2019

  Senioren hebben vaak recht op toeslagen als huur- en zorgtoeslag, maar een groot deel van hen vraagt deze niet aan. Hierdoor lopen zij mogelijk jaarlijks vele euro’s mis.

 • Bij welk afval hoort...

  04 februari 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Schuldhulp op maat

  01 februari 2019

  Moeite om uw financiële thuisadministratie op orde te krijgen? Neem contact op met schuldhulp op maat! Als u geen overzicht meer heeft, schulden heeft en niet meer weet hoe u uw rekeningen moet betalen, dan kan de Stichting SchuldhulpOpMaat (SOM) u helpen.

 • Vaststellen spelregels voor tijdelijke woningen

  06 februari 2019

  De gemeenteraad van Berkelland wordt in maart voorgesteld spelregels voor tijdelijke woningen vast te stellen. De gemeente Berkelland wil ruimte bieden aan nieuwe wooninitiatieven, mits ze aantoonbaar voorzien in de behoefte van inwoners. Een mogelijkheid daarbij zijn tijdelijke woningen, dat zijn woningen voor maximaal 10 jaar.

 • Groeien in kwaliteit - serie wonen deel 2

  08 februari 2019

  De gemeente Berkelland streeft ernaar om voor alle inwoners geschikte woningen beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst. Deze week vertellen we u meer over nieuwbouwwoningen in Berkelland.

 • Haarlo en Gelselaar kunnen aan de slag met hun woonuitdagingen

  07 februari 2019

  In Haarlo en Geesteren zijn inwoners de afgelopen tijd met elkaar in gesprek gegaan over het thema ‘wonen’. De komende maanden starten diverse projecten die hieruit voortvloeien. Het college van B&W heeft op 29 januari het Ontwikkelkader, dat een aantal belangrijke spelregels bevat, vastgesteld. Aan de hand van die spelregels kunnen inwoners in beide dorpen aan de slag met vervolgstappen voor het realiseren van verschillende woonuitdagingen voor hun dorp.

 • Wilt u weten wanneer er aan het spoor gewerkt wordt?

  07 februari 2019

  Meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via mijnprorail.prorail.nl. ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor. Daarom onderhouden en vernieuwen ze continu het spoor, de wissels en de stations. Bij (nachtelijke) werkzaamheden informeert ProRail de omwonenden van het spoor. Dit deden ze met een huis-aan-huis bewonersbrief. Maar ProRail stopt met het sturen van huis-aan-huis brieven en stapt over op digitale communicatie.

 • Raad bezoekt Friesland

  08 februari 2019

  Een delegatie van de gemeenteraad ging gezamenlijk met collegeleden, commissieleden en medewerkers van de gemeente op 1 februari naar Friesland. Doel van het bezoek was om gezamenlijk inspiratie op te doen over aanpakken om onze gemeente zo vitaal en leefbaar mogelijk te houden. Friesland kent gemeenten die wat betreft demografische ontwikkelingen, zoals bevolkingsdaling, een vergelijkbaar karakter hebben met Berkelland.

 • 4500 inwoners hebben de handige afvalapp al. U ook?

  07 februari 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Medisch afval

  11 februari 2019

  Voor inwoners met stoma- en nierdialyseafval (medisch afval) lukt het in sommige gevallen niet om uit te komen met een grijze container die 1x per 4 weken wordt geleegd. Voor deze inwoners is het mogelijk om een extra kleine of grote grijze container aan te vragen. Ook kan een afvalpas worden aangevraagd om het medisch afval naar een ondergrondse restafvalcontainer die bij de appartementencomplexen staan te brengen. Om voor de gratis container of afvalpas in aanmerking te komen is het nodig een medische verklaring te overleggen.

 • Heerlijk thuis in huis

  08 februari 2019

  Deze week bevat BerkelBericht een katern met de titel ‘Heerlijk thuis in huis’. De gemeente Berkelland, wooncorporatie ProWonen, verduurSaam energieloket en Kruiswerk Achterhoek en Liemers met Zlimthuis hebben de handen ineen geslagen om 50-plussers bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Want als u ouder wordt is het goed om na te denken over het aanpassen van uw woning, zodat u veilig, gezond, duurzaam en comfortabel thuis kunt blijven wonen. Of tijdig kunt verhuizen naar een passende woning.

 • Nu ook een Jimmy´s in Neede

  13 februari 2019

  Geschikte locatie gevonden, 20 februari in gesprek over brede samenwerking

  Na Borculo krijgt Neede nu ook een Jimmy’s. Op de locatie aan de Bergstraat 10 kunnen jongeren met hun ideeën, dromen, vragen of problemen straks terecht. Om deze volgende stap te maken, is er op 20 februari een speciale werksessie om samen met jongeren, professionals, buurtbewoners en geïnteresseerden invulling te geven aan Jimmy’s Neede.

 • Wederopbouw in de Achterhoek - themaproject

  13 februari 2019

  De Achterhoek verbindt. In 2019 en 2020 vindt het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’ plaats. Berkelland slaat met tien Achterhoekse gemeenten de handen ineen om samen het erfgoed van de wederopbouw in deze regio onder de aandacht te brengen. Zowel regionaal als lokaal vinden er volop activiteiten rond dit thema plaats.

 • Transformatievisie Oudestraat Neede 2030

  13 februari 2019

  Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de ‘Transformatievisie Oudestraat Neede 2030’. En tevens het beschikbaar stellen van een investeringsbedrag van 2 miljoen euro voor de periode van 4 jaar en de inrichting van een ‘Loket Oudestraat’ voor de begeleiding en uitwerking van de Transformatievisie Oudestraat 2030.

 • Bij welk afval hoort …

  15 februari 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Dubbele bewoning en woningsplitsing

  15 februari 2019

  We werken aan de uitvoering van het plan van aanpak “dubbele bewoning en woningsplitsing in het buitengebied”. De bestaande situaties van dubbele bewoning en woningsplitsing worden daarvoor in beeld gebracht. We verwachten binnen een aantal weken eigenaren een brief te sturen bij wie dubbele bewoning of woningsplitsing is vastgesteld.

 • Maak je woning up-to-date

  15 februari 2019

  De gemeente Berkelland streeft ernaar om voor alle inwoners geschikte woningen beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst. Deze week vertellen we u wat we doen voor de bestaande woningvoorraad.

 • Aantrekkelijke dorpscentra - Serie wonen deel 4

  22 februari 2019

  De gemeente Berkelland streeft ernaar om voor alle inwoners geschikte woningen beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst. Deze week vertellen we u meer over de hoe we aan de slag willen gaan met leegstaand vastgoed in de kernen.

 • Achterhoek onderweg naar vernieuwd regionaal sportakkoord

  22 februari 2019

  Ruim 60 deelnemers van de Achterhoekse gemeenten, ambassadeurs en partners van Achterhoek in Beweging wisselden afgelopen week van gedachten hoe sport en bewegen de komende jaren als middel ingezet kan worden. Met de verkregen informatie en ambities wordt de vervolgstap gemaakt namelijk het sluiten van een regionaal sportakkoord in het najaar 2019. Een plan dat laat zien dat overheid en organisaties een gedeelde opgave en gedeelde kansen zien.

 • Als de hamer valt…

  22 februari 2019

  Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 • Steungezinnen in Berkelland gezocht

  22 februari 2019

  Voor het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen zoekt Yunio steungezinnen in Berkelland. Deze steungezinnen zijn er om andere gezinnen die dat even nodig hebben, te ondersteunen. Al met een klein beetje aandacht help je zo een gezin weer verder!

 • Hoe en wat Jimmy’s Neede

  22 februari 2019

  Afgelopen woensdag waren verschillende professionals, bewoners en geïnteresseerden af gekomen op de uitnodiging om in gesprek te gaan over Jimmy’s in Neede.
  Bij Jimmy’s ondersteunen jongeren in het vinden van antwoorden op hun vragen, inspireren en dagen elkaar uit hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarbij worden zij waar nodig ondersteund door betrokken professionals en andere volwassenen die de jongeren een stap verder kunnen helpen in de realisatie van die plannen of uitdagingen.

 • Berkellandse kampioenen schitteren op kampioensbal

  22 februari 2019

  Tijdens het kampioensbal op donderdag 21 februari zijn de Berkellandse kampioenen van 2018 in het gemeentehuis in de schijnwerpers gezet. Zij hebben op een Nederlands, Europees of een Wereldkampioenschap in 2018, een eerste, tweede of derde plaats behaald. Hidde Jurjus, keeper bij de Graafschap in Doetinchem verleende zijn medewerking aan het avondvullend programma. Om beurten werden de kampioenen door burgemeester Joost van Oostrum en wethouder Anjo Bosman gehuldigd. De kampioenen kregen bloemen en een powerbank met opdruk.

 • Achterhoekse gemeenten vormen één front tegen ondermijning

  22 februari 2019

  De colleges van de acht Achterhoekse gemeente hebben besloten om samen op te trekken in de aanpak van ondermijning. Ze hebben uitgesproken dat ondermijning geen voet aan de grond mag krijgen in de Achterhoek, aldus burgemeester Annette Bronsvoort. Zij is de bestuurlijk trekker van de Achterhoekse aanpak: “De lokale aanpak van ondermijning staat voorop. Maar die kunnen we versterken door regionaal goed samen te werken. We vormen daarin één front.”

 • Tip van de week

  25 februari 2019

  In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

 • Filmpje Kampioenenbal 21 februari

  26 februari 2019

  Met een kort filmpje nog even nagenieten van het kampioenenbal op 21 februari

 • Inwonerpanel Achterhoek Spreekt van start

  26 februari 2019

  Vandaag gaat het nieuwe inwonerpanel voor de Achterhoek van start onder de naam Achterhoek Spreekt. Inwoners en ondernemers in de Achterhoek kunnen twee keer per jaar meedoen aan een onderzoek en zo laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze regio.