Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

In de raadsvergadering van 19 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

  • Mevrouw R. Meijerink(CDA) en de heer H.J.A. Hulshof (GL) te benoemen tot burgercommissieleden.
  • De heer P.T.M. Knuvers op eigen verzoek ontslag te verlenen als lid van de Auditcommissie en mevrouw A. Weg te benoemen als lid van de Auditcommissie.
  • Voor de waardering van de tussentijdse beëindiging van het recht van opstal van de opstallen Haaksbergseweg 26a in Eibergen, de sloop van de opstallen en de herinrichting van het gehele perceel een krediet beschikbaar te stellen van € 89.000 en de totale kosten van € 89.000 te dekken uit de algemene reserve.
  • Kennis te nemen van de Regeling Welzijnsraad gemeente Berkelland 2019 en
  • de Verordening Welzijnsraad Gemeente Berkelland 2015 met ingang van 1 maart 2019 in te trekken.
  • Kennis te nemen van de bestuursagenda 2019 - 2023 en de uitgangspunten voor de begroting 2020 van de GGD Noord Oost Gelderland (NOG) en een zienswijze over het financiële kader 2020 in te dienen.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op de website www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.