Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Groeien in kwaliteit - serie wonen deel 2

De gemeente Berkelland streeft ernaar om voor alle inwoners geschikte woningen beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst. Deze week vertellen we u meer over nieuwbouwwoningen in Berkelland.

wonen

De gemeenten in de Achterhoek hebben, samen met de provincie, geconcludeerd dat de vraag naar woningen in de toekomst kleiner zal zijn dan het aanbod. Dat betekent dat we in de toekomst huizen moeten gaan slopen.

Om de komende jaren niet te veel huizen te gaan bouwen waar later geen behoefte aan is, hebben we alle verouderde woningbouwplannen (sommigen al enkele tientallen jaren oud) opnieuw tegen het licht gehouden. Een aantal van deze plannen in de grote kernen is daarom door de gemeenteraad ‘wegbestemd’. Dat betekent dat op die plekken minder of niet meer gebouwd mag worden. Er is wel ruimte gebleven voor nieuwbouwwoningen.

Woononderzoeken in de kleine kernen

Vanuit diverse kernen in Berkelland komen geluiden van inwoners die nu geen geschikte woning kunnen vinden. Bij de plannen die zijn wegbestemd, zoals hierboven beschreven, ging het vooral om ruime, dure kavels. Vooral jongeren en senioren zijn daar niet naar op zoek.

Met name in de kleine kernen is er voor jongeren niet of nauwelijks aanbod. Daarom zijn we in de afgelopen jaren gestart met woononderzoeken in de kleine kernen. Samen met inwoners gaan we op zoek naar hun woonbehoeften, nu en in de toekomst. We zijn daarmee gestart in Beltrum, als pilot. Het leverde veel waardevolle informatie en ideeën op om het wonen in Beltrum goed te houden. De conclusie daar was dat met name jongeren nauwelijks een geschikte woning kunnen vinden. Inmiddels hebben jongeren zelf via ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ tien woningen gebouwd. En er is onder jongeren nog steeds een concrete behoefte, dus kijken we met hen naar een vervolg. Door de oudere inwoners van Beltrum wordt gekeken naar de locatie van de oude Jenaplanschool om daar mogelijk seniorenwoningen te realiseren.

De gemeenteraad heeft besloten om ook in de andere kleine kernen dit woononderzoek uit te voeren. Uitgangpunt bij het realiseren van woningen in de kleine kernen is dat de behoefte aangetoond moet worden. We bouwen niet voor leegstand, dus er moet duidelijk worden dat de bestaande voorraad niet toereikend is en deze woningen noodzakelijk zijn. De komende tijd gaan we de woonavonden in de kleine kernen afronden en later dit jaar gaan we ons richten op de grote kernen.