Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert 14 februari

De Welzijnsraad vergadert ook in 2019 weer op locatie en wel op 14 februari 2019 om 20.00 uur in De Huve, Grotestraat 52 in Eibergen. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Inloop- en spreekuur

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit – uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545 - 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

(de actuele agenda vindt u op de website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl).

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 2. Kennismaking portefeuillehouder M. van Haaren met nieuwe leden
 3. Kennismaking Onderdeelcommissie SW medewerkers
 4. Terugkoppeling uit inloop-/spreekuur, voorafgaande aan de vergadering
 5. Spreektijd lokale organisaties (maximaal 5 minuten per persoon/organisatie; gelimiteerd)
 6. Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen
  1. A. Actuele stand van zaken
  2. B. Toelichting specifiek onderwerp sociaal domein: deze keer: Resultaat gericht indiceren en de uitspraak van de Centrale Raad
 7. Themabespreking / Terugkoppeling uit bijeenkomsten (Onderwerpen worden per vergadering geagendeerd)
  1. Dit keer Uitvoeringsprogramma Jeugd 2018-2019: Perspectief en binding’  (zie voor actuele informatie de agenda op de website van de Welzijnsraad)
  2. D. Vervoer via ZOOV (toelichting ter vergadering door mevrouw L. Hutten)
 8. Korte pauze    
 9. Vaststelling notulen vorige vergadering Welzijnsraad
 10. 10Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning
 11. Ingekomen post
 12. Namens de Welzijnsraad verzonden post
 13. Rondvraag en Sluiting

Meer informatie

Voor nadere informatie: zie www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.