Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Ontwikkelingen Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeente wil voor een groot gedeelte van het buitengebied van Berkelland naar één nieuw bestemmingsplan. In nauw overleg met de gemeenteraad heeft het college hier de afgelopen jaren aan gewerkt. Van april tot juni 2017 is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’ ter inzage gelegd. Sinds die tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die invloed hebben gehad op de planning om tot een nieuw bestemmingsplan te komen.

Geurbeleid

Bij het maken van een bestemmingsplan moet de gemeente rekening houden met wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op het milieu, op wonen en op ondernemen. Ook geur is een factor die effect kan hebben op de kwaliteit van wonen en leven. Er zijn landelijk geurnormen bepaald die je als gemeente (minimaal) moet hanteren. Je kunt hier van afwijken door als gemeente te kiezen voor een eigen geurbeleid. 

Nadat het voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland ter inzage is gelegd, heeft de gemeenteraad de vraag besproken of het gemeentelijk geurbeleid moest worden aangepast. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is gevraagd om onderzoek te doen naar de Berkellandse geursituatie. Op basis van de resultaten van
dit onderzoek heeft de gemeenteraad besloten dat er geen reden is om het huidige geurbeleid aan te passen.

Plussenbeleid

Een andere ontwikkeling die invloed heeft op proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, is het Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij (intensieve veehouderij). Gemeenten in de provincie Gelderland moeten in het Plussenbeleid aangeven hoe zij omgaan met uitbreidingsplannen van niet-grondgebonden veehouderijen die verder gaan dan de mogelijkheden die een geldend bestemmingsplan biedt. Anders gezegd: de gemeente kan niet zomaar medewerking verlenen aan uitbreiding van dit soort bedrijven, maar moet aanvullende eisen stellen. Deze extra eisen moeten vooral ten goede komen aan eventuele (bestaande) knelpunten in de directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluid of inpassing in het landschap. 

De gemeente Berkelland heeft een concept-Plussenbeleid opgesteld. Daarin staat wat de tegenprestaties zijn bij een aanvraag voor uitbreiding van een agrarisch, niet-grondgebonden bedrijf  die verder gaat dan de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan geeft. De verwachting is dat het gemeentelijk Plussenbeleid het eerste kwartaal van 2019 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Nieuwe rechtspraak

Begin november heeft het Europees Hof van Justitie een advies gegeven over de vraag of Nederland de Europese regelgeving over natuurbescherming op een goede manier heeft verwerkt in de Wet natuurbescherming. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet in haar uitspraken rekening houden met dit advies. In de eerste helft van 2019 wordt waarschijnlijk duidelijk of de landelijke Wet natuurbescherming voldoet aan de Europese regels en hoe gemeenten bij het maken van bestemmingsplannen daarmee rekening moeten houden. Dit kan ook gevolgen hebben voor het maken van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland.

Dubbele bewoning en woningsplitsing

Een laatste belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de voortgang van het nieuwe bestemmingsplan voor het Buitengebied, is de wens om woningsplitsing in het buitengebied onder voorwaarden mogelijk te maken. Deze voorwaarden worden momenteel uitgewerkt en vervolgens vastgelegd in een Structuurvisie Woningsplitsing. De Structuurvisie Woningsplitsing kan naar verwachting in juni/juli 2019 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ook worden bestaande situaties van dubbele bewoning en gesplitste woningen geïnventariseerd.

Zowel de uitkomsten van de inventarisatie als de Structuurvisie Woningsplitsing worden meegenomen in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied.

Proces Bestemmingsplan Buitengebied

Het proces en planning in beeld: waarmee moet allemaal rekening worden gehouden bij de totstandkoming van het bestemmingsplan buitengebied Berkelland?

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat er wel en niet direct mogelijk is in het buitengebied van Berkelland. Het vermeldt bijvoorbeeld hoeveel, hoe groot en hoe hoog u mag bouwen. Verder geeft het aan iedere locatie een bestemming, zoals bijvoorbeeld ‘wonen’ of ‘bedrijf’. Iedereen is aan een geldend bestemmingsplan gebonden: niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Ontwikkelingen kunnen vragen om een aangepast bestemmingsplan.

Niet alleen voor het buitengebied is er een bestemmingsplan, ook de verschillende kernen van Berkelland hebben een eigen bestemmingsplan. Voor een nieuw bestemmingsplan wordt een lang en zorgvuldig proces doorlopen. Dat is nodig, omdat dit plan straks bepaalt wat er wel en niet mogelijk is.