Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert

De Welzijnsraad vergadert ook in 2019 weer op locatie en wel op 17 januari 2019 om 20.00 uur in D’Oale Smederieje, Borculoseweg 4 in Neede. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Inloop- en spreekuur

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur. Dan kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken? Wilt u dit dan uiterlijk 17 januari om 16.00 uur melden? Dat kan door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545 – 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

(de actuele agenda vindt u op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl).

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 2. Kennismaking portefeuillehouder M. van Haaren met nieuwe leden
 3. Terugkoppeling uit inloop-/spreekuur, voorafgaande aan de vergadering
 4. Spreektijd lokale organisaties (maximaal 5 minuten per persoon/organisatie; gelimiteerd)
 5. Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen
  1. A. Actuele stand van zaken
  2. B. Toelichting specifiek onderwerp sociaal domein. Dit keer: Resultaat gericht indiceren en de uitspraak van de Centrale Raad
 6. Themabespreking / Terugkoppeling uit bijeenkomsten
  1. C. Onderwerpen worden per vergadering geagendeerd. Dit keer: Uitvoeringsprogramma Jeugd 2018-2019: Perspectief en binding (zie voor actuele informatie de agenda op de website van de Welzijnsraad)
 7. Korte pauze    
 8. Vaststelling notulen vorige vergadering Welzijnsraad
 9. Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning
 10. Ingekomen post
 11. Namens de Welzijnsraad verzonden post
 12. Rondvraag en Sluiting.

Nadere informatie

Voor nadere informatie www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.