Welzijnsraad vergadert

De Welzijnsraad vergadert ook in 2019 weer op locatie en wel op 17 januari 2019 om 20.00 uur in D’Oale Smederieje, Borculoseweg 4 in Neede. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Inloop- en spreekuur

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur. Dan kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken? Wilt u dit dan uiterlijk 17 januari om 16.00 uur melden? Dat kan door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545 – 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

(de actuele agenda vindt u op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl).

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 2. Kennismaking portefeuillehouder M. van Haaren met nieuwe leden
 3. Terugkoppeling uit inloop-/spreekuur, voorafgaande aan de vergadering
 4. Spreektijd lokale organisaties (maximaal 5 minuten per persoon/organisatie; gelimiteerd)
 5. Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen
  1. A. Actuele stand van zaken
  2. B. Toelichting specifiek onderwerp sociaal domein. Dit keer: Resultaat gericht indiceren en de uitspraak van de Centrale Raad
 6. Themabespreking / Terugkoppeling uit bijeenkomsten
  1. C. Onderwerpen worden per vergadering geagendeerd. Dit keer: Uitvoeringsprogramma Jeugd 2018-2019: Perspectief en binding (zie voor actuele informatie de agenda op de website van de Welzijnsraad)
 7. Korte pauze    
 8. Vaststelling notulen vorige vergadering Welzijnsraad
 9. Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning
 10. Ingekomen post
 11. Namens de Welzijnsraad verzonden post
 12. Rondvraag en Sluiting.

Nadere informatie

Voor nadere informatie www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.