Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

 • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Diepenheimseweg 29 Neede 2019’ van de agenda af te voeren en te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli 2019.
 • Het bestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2018-1 (Oude Needseweg 11-17) vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 57) vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-2 (J.W. Hagemanstraat 25 vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan Neede Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 51-57a) vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2018-1 (Stationsstraat 14) vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de GGD NOG.
 • Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de Stadsbank Oost Nederland.
 • In te stemmen met de concept begroting 2020 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente en geen zienswijze hierop in te dienen.
 • In te stemmen met de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 Regio Achterhoek van Achterhoek Ambassadeurs.
 • De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek voor kennisgeving aan te nemen.
 • Een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek. Deze zienswijze houdt in dat Berkelland keuzeruimte wil houden en daarmee invloed op de gemeentelijke bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling.
 • € 500.000 over te hevelen van de voorziening voor de Blijverslening naar de Kluswoninglening bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.
 • Een bedrag van € 32.250 beschikbaar te stellen voor de inzet van een adviseur op het project democratische kwaliteit en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.
 • Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen voor wat betreft de overname van de aandelen in de Agem Gemeentelijke Energie B.V. van de Coöperatie Agem naar de gemeente.
 • Het kader voor inkoop van duurzame energie vast te stellen op basis van de uitgangspunten: energie duurzaam inkopen, energie zo lokaal mogelijk inkopen, de winst op energie zoveel mogelijk lokaal terug laten vloeien, een contract te sluiten waarbij minder afname van energie geen invloed heeft op het contract, doelmatig en efficiënt inkopen en zelf energie (laten) opwekken.
 • Het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023 vast te stellen.
 • De heer M.J. Kropman te benoemen als lid van de Auditcommissie.
 • De jaarstukken 2018 vast te stellen en het negatieve resultaat van de jaarrekening van € 1.674.554 voor € 478.000 te onttrekken aan de reserve bouwgrondexploitaties en € 1.196.554 te onttrekken aan de algemene reserve. De budgetten € 57.000 restant economie en € 56.604 ecologisch bermbeheer en € 15.933 rekenkamercommissie over te hevelen naar 2019 door een onttrekking aan de algemene reserve in 2019.
 • In te stemmen met het gekozen processcenario (‘ínnovatief-light’) uit de Bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie Berkelland 2020-2030 en voor de uitvoering van het proces een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000 en dit te dekken uit de algemene reserve.
 • Motie M-19-08 aan te nemen over grootschalige lokale & duurzame energie opwek.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.