Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert 14 maart

De Welzijnsraad vergadert ook in 2019 weer op locatie en wel op 14 maart 2019 om 20.00 uur in Dorpshuis Den Hof, Lindevoort 14 in Rekken. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Vooraf is er een inloop-/spreekuur

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit - uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545 - 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 2. Kennismaking met jongerenwerker(s)
 3. Terugkoppeling uit inloop-/spreekuur, voorafgaande aan de vergadering
 4. Spreektijd lokale organisaties (maximaal 5 minuten per persoon/organisatie; gelimiteerd)
 5. Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen
  1. A. Actuele stand van zaken
  2. B. Toelichting specifiek onderwerp sociaal domein.
 6. Themabespreking/Terugkoppeling uit bijeenkomsten
  1. C. Onderwerpen worden per vergadering geagendeerd
 7. Korte pauze     
 8. Vaststelling notulen vorige vergadering Welzijnsraad 
 9. Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning Ingekomen post
 10. Rondvraag en sluiting.

Meer informatie

Voor nadere informatie en de actuele agenda zie www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.