College vraagt gemeenteraad krediet van circa € 6,2 miljoen voor nieuwbouw IKC Het Simmelink in Eibergen

De Delta scholengroep heeft namens de Stichting Integraal Kind centrum (IKC) Het Simmelink een huisvestingsaanvraag ingediend voor nieuwbouw van een IKC aan de Ketterinksteeg 2c en 2d in Eibergen. Met de aanvraag speelt de stichting in op de demografische ontwikkelingen en wil daarmee het RK-onderwijs in Eibergen toekomstbestendig maken met een doorgaande ontwikkellijn (opvang) voor 2- tot 12-jarigen in Eibergen.

Onderwijsvisie

De aanvraag sluit aan op de vastgestelde onderwijsvisie voor de ontwikkeling van drie brede onderwijsvoorzieningen met een eigen identiteit met een evenwichtige spreiding in de kern Eibergen. Daarmee wordt voldaan aan de door de gemeenteraad gewenste diversiteit en keuzemogelijkheid van het onderwijs in Berkelland. De beoogde locatie voor nieuwbouw is Ketterinksteeg 2c en 2d.

Een energie neutraal IKC

Stichting IKC Het Simmelink en de gemeente hebben de ambitie een energie neutraal IKC te realiseren. Om dit mogelijk te maken stelt het college voor een extra investering te doen om een Energie Neutraal Gebouw (ENG) te bouwen in plaats van een Bijna Energie Neutrale Gebouw (BENG).

Sloop schoolgebouwen en verouderde gymzaal en herinrichting omgeving

De nieuwbouw leidt tot de keuze voor een gefaseerde sloop van de bestaande leegstaande schoollocaties en de verouderde gymzaal. Het opnieuw ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte en de vrijkomende locaties wil het college in samenspraak met de buurt doen. Daarvoor zal ook een subsidie in het kader van Steengoed Benutten worden aangevraagd bij de provincie Gelderland.

Kredietaanvraag € 6,2 miljoen

Het krediet is bedoeld voor de sloop van de drie scholen en de gymzaal, de bouw van de nieuwe onderwijsvoorziening, kinderopvang, gymzaal en de herinrichting van de omgeving.