Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

In de raadsvergaderingen van 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

 • In te stemmen met de door fracties afgelegde verantwoording over de besteding van hun fractievergoeding over 2018 en daarmee deze vergoedingen en de terug te betalen bedragen als zodanig vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Camping De Meibeek 2019’ vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • De gewijzigde verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019 vast te stellen.
 • Wensen en bedenkingen in te brengen met betrekking tot het concept Strategisch beleidsplan Twence 2020-2023 over:
 • duurzame verwerking van afval is onderbelicht
 • opwekking van energie is geen doel op zich
 • maak de afwegingen bij investeringen transparant
 • leg ook een verbinding met de Regionale energiestrategie van de Achterhoek.
 • In te stemmen met het geamendeerde procesplan ‘Berkelland in Balans’ voor een financieel sluitende Perspectiefnota 2021.
   

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.