Onderzoek geeft inzicht in agrarische sector van Berkelland

In de gemeente Berkelland zijn de afgelopen tijd bijna 400 agrariërs gesproken. Hierbij is geïnventariseerd welke problematiek en vraagstukken er op de erven in Berkelland spelen en welke ondersteuning hierbij gewenst is. Wethouder Maikel van der Neut: “We hebben Hogenkamp Agrarische Coaching gevraagd voor ons een onderzoek te doen naar de huidige situatie op het platteland. Zij zijn aan de keukentafels van bijna 400 agrariërs in onze gemeente gaan zitten. De agrariërs vertelden tijdens de gesprekken met liefde en passie over hun vak, maar deelden ook hun zorgen en problemen. Een prachtig project waar we vervolg aan gaan geven.”

Met dit onderzoeksproject hebben we meer inzicht en overzicht gekregen van de agrarische sector in Berkelland. Er zijn zowel gesprekken gevoerd met actieve (76%) als gestopte (24%) erfeigenaren. De meerderheid van de actieve agrariërs (56%) is voornemens de huidige situatie voort te zetten, 37% wil graag groeien en 7% is voornemen om binnen drie jaar te stoppen. Ook is gesproken over asbest en duurzaamheid. Dit staat bij veel agrarische bedrijven op de agenda. Ook geven een aantal agrariërs aan coaching te willen als het gaat om vragen rondom toekomstperspectief, bedrijfsbeëindiging en het vinden van balans tussen werk en privé etc. Hiervoor lopen momenteel 65 coachingstrajecten.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komen een aantal aanbevelingen. Eén daarvan is het organiseren van bijeenkomsten over thema’s die bij meerdere agrariërs spelen. Denk bijvoorbeeld aan ‘verantwoord stoppen’ en ‘samenwerking in het kader van kringlooplandbouw’. Komend jaar geven we hier uitvoering aan. Er zijn ook al veel aanmeldingen voor binnen. Daarnaast gaan we een netwerkbijeenkomst organiseren met erfbetreders (mensen die de boeren op het erf adviseren of diensten leveren) om de samenwerking van alle partijen die een boerenerf bezoeken te versterken. Tot slot vragen we via de Provincie Gelderland een subsidie aan voor een project om korte ketens te promoten en kennis uit te wisselen over nieuwe verdienmodellen.

Klankbordgroep

Uit de gesprekken kwam de wens voor een klankbordgroep naar voren. 128 agrariërs hebben aangegeven hier het belang van te zien. De gemeente gaat deze klankbordgroep formeren om met agrariërs te kunnen overleggen hoe de toekomst van het platteland er uit zou moeten zien. Er spelen diverse vraagstukken, zowel vanuit de agrariërs als vanuit de overheid, die gezamenlijk opgepakt kunnen worden.