Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

In de raadsvergadering van 17 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

 • Het bestemmingsplan ‘Neede, Centrum 2011, herziening 2019-1 (Bergstraat 7-9a)’vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Neede, Woongebieden 2011, herziening 2018-1 (Haaksbergseweg-Rozenkamp-Braak)’ vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, De Brille 1 Borculo 2018’ vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Diepenheimseweg 25a Neede 2019’ vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • De heer A.J. van de Munt en mevrouw M.R. Ketz te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek voor de periode 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023.
 • Het vergaderrooster 2020 van de gemeenteraad vast te stellen.
 • De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 vast te stellen
 • De regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Samen Veilig 2019-2022’ vast te stellen.
 • De regionale kwalitatieve toetsingscriteria voor nieuwe woningbouwinitiatieven vast te stellen en de Provincie Gelderland te verzoeken om de kwalitatieve toetsingscriteria vast te stellen als wijziging op een aantal passages van de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025.
 • Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar een G1000/burgertop, en op dit moment geen G1000/burgertop in te stellen, maar klein beginnen door aan te sluiten bij actuele participatieve trajecten. Hierbij een actief leertraject op te zetten.
 • De Bestuursrapportage 2019 vast te stellen en de toevoeging en onttrekkingen aan de reserves goed te keuren:
  de onttrekking van € 19.400 uit de reserve bestuurlijke claims en € 19.340 uit de algemene reserve voor het project Gelderland Herdenkt goed te keuren;
  de onttrekking van € 85.000 uit de reserve bestuurlijke claims voor de organisatieontwikkeling goed te keuren;
  de toevoeging van € 450.000 aan de reserve bestuurlijke claims voor de lasten van ICT goed te keuren.
  Het krediet voor de vervanging de riolering Grolse Steeg te verhogen met € 50.000.
  Een krediet van € 90.000 voor de vervanging van de openbare verlichting voor de herinrichting woonstraten Eibergen-zuid te verstrekken.
  Het krediet voor de vervanging riolering en herinrichting Haarlo af te waarderen met € 440.000.
  Het resultaat van de bestuursrapportage van € 198.822 te onttrekken aan de algemene reserve.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.