Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 14 april niet in de raadzaal plaats. Iedereen zat thuis en nam via een verbinding met beeld en geluid deel aan de vergadering. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

raad

Op 14 april 2020 is besloten:
•    De wijzigingen op de verbeelding van het bestemmingsplan “Rietmolen, Dorp 2011, herziening 2019-1 (De Mölle 10-12)“ over te nemen en geen exploitatieplan vast te stellen.
•    Het bestemmingsplan “Buitengebied, Molenweg 5 Eibergen 2019“ vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.
•    De navolgende verordeningen en beleidsregels in te trekken:
-    3D beleidskader 2015-2016 'voor mekaar in Berkelland'
-    Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren Sociale Dienst Oost Achterhoek 2011
-    Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012 en volgende jaren
-    Beleidsplan Participatiewet
-    Brandbeveiligingsverordening niet-bouwwerken 2012
-    Maatregelen- en handhavingsverordening WIJ Sociale Dienst Oost Achterhoek 2011
-    Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade
-    Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Berkelland 2016
-    Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2013 - 2014
-    Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2016 t/m 2018
-    Verordening Begrotingspost- en Incidentele Subsidies 2013
-    Verordening Wet kinderopvang gemeente Berkelland 2012
-    Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand SDOA 2012
-    Verordening werkleeraanbod WIJ gemeente Berkelland 2009
-    Verordening PersoonsGebonden budget Wsw
-    Verordening Wachtlijstbeheer Wsw
-    Verordening Wet inburgering SDOA 2011.
•    Wethouder, mevrouw M.H.H. van Haaren-Koopman, met ingang van 21 mei 2020 (opnieuw) voor één jaar ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, zijnde het ingezetenschap van de gemeente Berkelland.
•    Het geactualiseerde normen- en toetsingskader 2019 vast te stellen.
•    Als leden voor de vertrouwenscommissie te benoemen: G.D. Hilhorst (CDA), A.J. Kion (Gemeentebelangen), J.B. Boer (D66), J.C. Boxem (VVD), W.A. Wormgoor (PvdA), A. Weg (GroenLinks), B.H.J.M. Morsink (OBL).
•    Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘Quickcan naar de kwaliteit van de raadsvoorstellen in de gemeente Berkelland’, de conclusies uit het rekenkameronderzoek te onderschrijven en de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen.
•    De ‘Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied vast te stellen en het besluit tot vaststelling te publiceren.
•    Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het geldende bestemmingsplan voor het omschakelen naar biologische varkenshouderij met een beperkt aantal stuks vrouwelijk jongvee (Achterveldweg 4 in Rietmolen).
•    In te stemmen met het blijven inzetten op stimulering van de sanering van asbestdaken, met het schrijven van een plan van aanpak stimulering van sanering van asbestdaken en met het uitwerken van de besteding van 1 miljoen euro ‘asbestfonds’ uit ‘Investeren in Berkelland’ in het plan van aanpak.
•    Motie M 20-01 Stimulering sanering asbestdaken aan te nemen.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.