Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

College wil aanpak vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen

Het college wil ruimte bieden voor andere verdienmodellen in leegstaande (agrarische) gebouwen en sloop van oude stallen en schuren stimuleren. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak is beschreven welke stappen we de komende periode zetten om zicht krijgen in de maatregelen die nodig zijn om hergebruik of sloop van vrijkomende agrarische bebouwing te stimuleren.

Grote opgave

Uit prognoses komt naar voren dat in Berkelland tot 2030 meer dan 300.000 m² aan agrarische bebouwing (stallen en schuren) vrij komt. Berkelland behoort daarmee tot een van de gemeenten met de grootste oppervlakte aan vrijkomende agrarische bebouwing. Door de stikstofproblematiek wordt de opgave mogelijk nog groter. 

Bestaande regelingen

Berkelland heeft al verschillende regelingen en instrumenten om de functie van stallen en schuren te veranderen, of de sloop ervan te stimuleren. We onderzoeken hoe deze regelingen en instrumenten momenteel ingezet worden en we gaan kijken of aanvullende regelingen gewenst zijn.

Maikel van der Neut: “We vinden het belangrijk om het Berkellandse landschap aantrekkelijk te houden. Daarom willen we verpaupering door leegstaande agrarische bebouwing voorkomen. We hebben al verschillende regelingen en instrumenten om verandering van functie en sloop te bevorderen. De vraag is of dit voldoende is. Daarover gaan we in gesprek met onze inwoners en diverse professionals. Ook bespreken we met hen waar nog behoefte aan is en kijken we als gemeente of we daar in kunnen voorzien.”

Afname agrarische bedrijven

De verwachting is dat de komende jaren het aantal agrarische bedrijven afneemt. Er zijn ook al veel agrariërs gestopt. Voor de leeggekomen stallen en schuren is vaak geen nieuwe functie. We verwachten dat straks de helft tot driekwart van de agrarische gebouwen niet meer hergebruikt wordt en leeg komt te staan. Deze leegstand heeft grote invloed op ons landschap (verpaupering), de gezondheid (asbest), de veiligheid (ondermijning) en de leefbaarheid op het platteland. Leegstaande schuren zijn daarmee ook van invloed op de aantrekkingskracht van Berkelland voor nieuwe inwoners en recreanten.