Augustus

 • Provinciale subsidieregeling COVID-19 monumenten met een publieksfunctie en regionale musea

  04 augustus 2020

  Deze regeling is bedoeld voor monumenten met een publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8000 betalende bezoekers per jaar. Onder deze doelgroepen verstaan we: - een monument (Rijks- of gemeentelijk) met een publieksfunctie, dat vanwege haar culturele- of erfgoedfunctie tegen betaling voor het publiek is opengesteld, of:
  - een museum, dat geregistreerd staat bij het Museumregister of lid is van de Coöperatie Erfgoed Gelderland en op bovenlokaal niveau cultureel erfgoed verzamelt, bewaart, bestudeert en tegen betaling aan het publiek presenteert.

 • College biedt Bestuursrapportage 2020 aan gemeenteraad aan

  04 augustus 2020

  De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2020.
  Over het geheel laat de Bestuursrapportage een nadeel zien van € 281.000.
  De afwijkingen die zijn benoemd hebben alleen betrekking op 2020. Daarmee wordt het meerjarenbeeld op dit moment niet anders dan in de perspectiefnota 2021 aangegeven. De gevolgen van de Coronacrisis blijven nog ongewis. In deze rapportage is rekening gehouden met lasten als gevolg van de Coronacrisis die overeenkomen met het compensatiepakket dat de gemeente van het rijk en de provincie ontvangt.

 • Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2020-2036 ter vaststelling naar gemeenteraad

  04 augustus 2020

  Het Integraal huisvestingsplan (IHP onderwijs) is een strategisch meerjaren huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente Berkelland en heeft betrekking op de periode 2020-2036. Het plan is samen met de schoolbesturen uit de gemeente Berkelland tot stand gekomen. In dit IHP onderwijs staan de plannen beschreven voor de komende 16 jaar. Die periode is verdeeld over 5 fases. De schoolgebouwen behoeven nieuwbouw of een combinatie van een passende jas en duurzaamheidsmaatregelen. Het IHP onderwijs is ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Inwoner centraal in één verordening Sociaal Domein

  20 augustus 2020

  Binnen het Sociaal Domein willen wij dat doen wat een inwoner echt verder helpt. Om dat te bereiken, is gewerkt aan één verordening Sociaal Domein. In deze verordening komen alle lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet, leerlingenvervoer en de Wet schuldhulpverlening samen. En kan er sneller en slimmer ingezet worden op een helpende en samenhangende aanpak.

 • Viroen (25 jaar): “Afstuderen, sporten en zorgen voor mijn moeder: op een gegeven moment was het teveel”

  20 augustus 2020

  “In het begin had ik niets met het begrip ‘mantelzorger’. Een mantel klinkt knus en gezellig, maar dat dekt de lading niet. Er zou een woord moeten komen dat duidelijk maakt wat je precies doet als je intensief voor iemand in je familie zorgt.”

 • Klussen in je vakantie?

  20 augustus 2020

  Heb jij deze zomervakantie ook weer een paar klussen in huis op je lijstje staan? Kijk eens of je ook wat klussen aan je lijst kunt toevoegen waarmee je energie bespaart! Op die manier kost klussen niet alleen geld, maar verdient het zich op termijn gewoon weer terug.

 • 1 september start 4e fase revitalisering centrum Eibergen

  20 augustus 2020

  Op 1 september 2020 start de aannemer met de uitvoering van de 4e fase van de revitalisering Eibergen-centrum. Het gaat hierbij om de Brink, de Kluiversgang en het Meisterspad. Afhankelijk van de winterperiode zijn de werkzaamheden begin april 2021 afgerond. Hierbij is rekening gehouden dat tussen 13 november 2020 en 4 januari 2021 geen werkzaamheden plaatsvinden in verband met de feestdagenperiode eind van het jaar.

 • “Blijven genieten van monumenten gaat niet vanzelf!”

  20 augustus 2020

  Als eigenaren, architecten en aannemers vooraf beter geïnformeerd zijn over de manier van omgang met beschermde monumenten, dan blijven we langer genieten van het erfgoed in ons mooie landschap. Ondanks dat veel eigenaren deze kwetsbare gebouwen met aandacht en zorg behandelen, is het goed om dit vooraf af te spreken en te zorgen dat de verbouwing of het onderhoud met respect en aandacht wordt uitgevoerd. Daarom is er een nieuw beleidskader gemaakt voor de beoordeling en de uitvoering. Deze is te vinden op www.overheid.nl en via www.gemeenteberkelland.nl > Cultureel erfgoed.