Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 24 november digitaal plaats. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Vanwege de tijd werd de vergadering geschorst en hervat op 25 november. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

In de raadsvergadering van 24 november heeft de gemeenteraad besloten:
•    Tot continueren van de reclamebelasting in de aangewezen gebieden, op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het Ondernemersfonds 2018-2020; de reclamebelasting niet verder uit te rollen over de gemeente Berkelland, enkel de aangewezen gebieden handhaven.
•    Kennis te nemen van de rapportage Tussenresultaten Samen aan het stuur.
Op basis van de Samenvatting piketpalen en uitgangspunten uit het Tussenresultaat ‘Samen aan het stuur’ in te stemmen met: de wijze van dienstverlening; de basisprincipes van de organisatie en personeel van het werkleerbedrijf; de organisatorische aspecten, waaronder de governance (wijze van besturen), juridische organisatievorm, informatievoorziening en huisvesting.
•    In te stemmen met de Uitgangspuntennotitie ‘Op weg naar de Omgevingsvisie gemeente Berkelland’. De uitgangspunten en opgaven uit de uitgangspuntennotitie als vertrekpunt te nemen voor het gesprek met de samenleving over de Omgevingsvisie, volgens de voorgestelde participatieaanpak.
•    De Lokale Inclusie Agenda 2020-2021 vast te stellen.
•    Integraal KindCentrum (IKC)-vorming mogelijk te maken voor de Daltonschool Sint Joris met kinderopvang Avonturijn, zoals opgenomen in het Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2020-2036, en daarvoor:
Een krediet van € 125.000,- beschikbaar te stellen voor de aanpassingen in de functionele ruimten van IKC Daltonschool Sint Joris met kinderopvang Avonturijn. Dit te dekken vanuit de vrijkomende kapitaalslasten onderwijs zoals verwoord in de perspectiefnota 2021; Een krediet van € 650.400,- beschikbaar te stellen voor de voorfinanciering van de IKC-vorming rond Daltonschool Sint Joris met kinderopvang Avonturijn. De kosten en aflossing van dit krediet te verhalen via een vaststellingsovereenkomst tussen schoolbestuur en gemeente.
•    Geen wensen en bedenkingen in te brengen met betrekking tot de verkoop van de voormalige St. Willibrordusschool in Ruurlo.
•    Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen aan het college van burgemeester en wethouders bij de genoemde uitgangspunten en het programma van eisen met betrekking tot de huisvesting van het Werkleerbedrijf. 
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de voorgenomen keuze voor de locatie van het Werkleerbedrijf op bedrijventerrein De Laarberg. 
•    Het Bomenbeleidsplan 2020-2029 vast te stellen volgens het document “Bomenbeleidsplan 2020-2029”; de raadsbesluiten van 13 mei 1964 (Borculo, Haarlo, Gelselaar en Geesteren), 20 oktober 1965 (Eibergen, Rekken en Beltrum), 30 mei 1968 (Ruurlo) en 25 maart 1986 (Neede) tot vaststelling van bebouwde kom op grond van de Boswet in te trekken; de grens bebouwde kom Wet natuurbescherming vast te stellen volgens de kaarten “komgrens Wet natuurbescherming 2020”.
•    Het amendement tot tekstwijziging vast te stellen: in het ontwerpbesluit het 2e gedachtestreepje: ‘de Bomenverordening 2020 vast te stellen’ te laten vervallen.

In de raadsvergaderingen van 25 november heeft de gemeenteraad besloten:
•    Kennis te nemen van de rapportage van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing ‘Werkwijze en vergaderwijze gemeenteraad Berkelland’. De conclusies uit de rapportage te onderschrijven en de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen. Het presidium te verzoeken om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit de rapportage die betrekking hebben op raad/presidium en de raad uiterlijk juni 2021 over de voortgang te informeren.
Het college te verzoeken om uitvoering te geven aan de aanbevelingen die betrekking hebben op het college en de raad uiterlijk juni 2021 te informeren over de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. 
Het college te verzoeken om in de perspectiefnota 2022 en de begroting 2022 een projectbudget voor de raad op te nemen met een bedrag van € 15.000,- voor het project ‘Controlerende rol raad’. Of zoveel eerder indien de raad nog voor de perspectiefnota 2022 een voorstel voor een begrotingswijziging voorgelegd krijgt.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken’ staakten de stemmen met als gevolg dat dit agendapunt opnieuw wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december 2020.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.