Beleidskader Preventie: geluk, gezond en veilig opgroeien in Berkelland

Aandacht voor geluk, gezondheid en gezond en veilig opgroeien. Dat zijn voor de gemeente Berkelland de thema’s waarmee we eventuele inzet van zorg of ondersteuning willen voorkomen. Met het beleidskader Preventie dat ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad, is te lezen wat er nu allemaal al gebeurt als het gaat om preventie en welke thema’s extra aandacht krijgen.

Een eigen beleidskader Preventie

De afgelopen jaren heeft de gemeente Berkelland al flink geïnvesteerd in preventie. Onder andere vanuit het beleidskader Samen Denken Samen Doen zijn verschillende projecten gestart, gericht op het voorkomen van problemen die vragen om zorg en ondersteuning. Wethouder Marijke van Haaren: “Omdat we weten wat je kunt bereiken met de inzet van preventie. Dat zien we bijvoorbeeld bij jongerenorganisatie Jimmy’s. Uit recent onderzoek blijkt dat de inzet van Jimmy’s een positieve invloed heeft op jongeren: op hun zelfvertrouwen en veerkracht, belangrijke thema’s waarmee zij de toekomst tegemoet gaan.” 

Gelukkige inwoners

Preventie leeft niet alleen in Berkelland, het thema staat landelijk en regionaal hoog op de agenda. Met de inzet van preventie willen we in Nederland onze gezondheid verbeteren, zodat we minder ziek worden en er minder zorg nodig is. 
In het regionaal Preventie Akkoord is gekozen voor een vertaling waarin ook het geluk van inwoners centraal wordt gesteld. Het regionaal Preventie Akkoord richt zich hierbij op drie thema´s: een gezonde leefstijl, veerkracht en weerbaarheid en de basis op orde. De gemeente Berkelland voegt in het beleidskader Preventie hieraan het thema ‘gezond en veilig opgroeien’ toe. Marijke van Haaren: “Als mens wil je niet teveel afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Je wilt het leven kunnen leiden waar je het prettigst bij voelt. Gezonde mensen met regie over hun eigen leven, zijn beter opgewassen tegen eventuele problemen en maken bewuster keuzes. Ons beleidskader Preventie is daar dan ook op gericht, dat willen we stimuleren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een mentor die kwetsbare jongeren coacht op weg naar zelfstandigheid. Maar ik denk ook aan trainingen op het gebied van veerkracht of een service waarbij een inwoner samen met een vrijwilliger op pad gaat om onder de mensen te komen.” 

Preventie besproken met Inwonerpanel, Welzijnsraad en tijdens avond over zorg

Naast een beleidskader Preventie is er ook een overzicht gemaakt van alles wat er al in Berkelland gebeurt als het gaat om preventie. Dit is opgenomen in een Voorzieningenlijst. Via het Inwonerpanel, bij de Welzijnsraad en tijdens de avond over zorg op 28 oktober is opgehaald wat er nog ontbreekt en waar aandacht voor zou moeten zijn. Deze suggesties zijn terug te lezen in een Aanvullingenlijst. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de suggesties verder onderzocht in hoeverre deze haalbaar zijn. 

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad van Berkelland heeft tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2021 het verzoek gedaan om een beleidskader Preventie op te stellen. Het beleidskader Preventie wordt begin 2021 behandeld door de gemeenteraad.