Op weg naar een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland

Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” en het ontwerp van het bijbehorende milieueffectrapport (Plan-MER) liggen tot en met 23 december ter inzage. Dit voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland legt vooral de bestaande situatie in het buitengebied vast. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen als deze passen binnen de randvoorwaarden die het voorontwerpbestemmingsplan stelt. Op deze manier kunnen wij via het nieuwe bestemmingsplan dus ook zo goed mogelijk inspelen op toekomstige plannen.

Stel uw vragen per mail of neem telefonisch contact met ons op

De afgelopen tijd hebben veel inwoners en bedrijven contact met ons opgenomen en vragen gesteld over het voorontwerpbestemmingsplan. De gebruikelijke inloopbijeenkomsten gaan vanwege het coronavirus helaas niet door. U kunt wel een afspraak maken of per e-mail uw vragen stellen via buitengebied2020@gemeenteberkelland.nl. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer 0545-250 250.Wij proberen u zo goed mogelijk te woord te staan en beantwoorden eventuele vragen zo snel mogelijk.

Controleer het overzicht ‘verblijfsobjecten met een woonfunctie’

In het voorontwerpbestemmingsplan staat een regeling over woningen in het buitengebied die meer dan één wooneenheid (‘verblijfsobject met een woonfunctie’) kennen. Deze woningen zijn opgenomen in een overzicht van woningen met 2 of 3 ‘verblijfsobjecten met een woonfunctie’. In bijlage 7 bij de planregels kunt u nagaan of dit overzicht klopt met de bestaande situatie. Mocht dat niet zo zijn, neem dan contact met ons op.

Kijk of uw provinciale natuurbeschermingswetvergunning is opgenomen

Bij het voorontwerpbestemmingsplan zit ook een lijst met provinciale vergunningen die zijn verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 of de huidige Wet natuurbescherming. Wij weten niet zeker of wij alle verleende vergunningen daarin hebben kunnen opnemen. Heeft u in het verleden van de provincie Gelderland en/of van de provincie Overijssel een vergunning of een ‘verklaring van geen bedenkingen’ gekregen op grond van de Wet natuurbescherming 1998 of de Wet natuurbescherming? Controleer dan of deze vergunning is opgenomen in bijlage 6 bij de planregels van het voorontwerpbestemmingsplan. Mocht dat niet zo zijn of mocht de bijlage verkeerde gegevens bevatten, neem dan contact met ons op. Wij zullen u dan vragen om een kopie van de verleende provinciale vergunning aan ons toe te sturen. Dit laatste kan natuurlijk ook via de mail (buitengebied2020@gemeenteberkelland.nl).

Een inspraakreactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan (zienswijze)

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 23 december. Binnen de inspraakperiode kunt u uw mening geven over het voorontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende ontwerp-Plan-MER. Dit heet het indienen van een inspraakreactie. U kunt schriftelijk een inspraakreactie indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het Team dienstverlening omgeving: 0545-250 250. Wanneer u vragen heeft over het voorontwerpbestemmingsplan of het ontwerp-Plan-MER, dan kunt u contact opnemen via dit telefoonnummer of via buitengebied2020@gemeenteberkelland.nl. Ook kunt u uw inspraakreactie via dit mailadres toesturen.

bestemmingsplanbuitengebied


Hoe kan ik het voorontwerpbestemmingsplan (digitaal) inzien?

Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” en alle bijlagen liggen tot en met 23 december ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Het voorontwerpbestemmingsplan is daar op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via 0545-250 250. Verder kunt u het voorontwerpbestemmingsplan digitaal op 2 manieren raadplegen, via de gemeentelijke website en via de landelijke website voor ruimtelijke plannen.

Via de gemeentelijke website
Stap 1: ga naar www.gemeenteberkelland.nl 
Stap 2: ga naar de rubriek ‘Bestemmingsplannen’
Stap 3: kies voor ‘Ter inzage’; u krijgt een lijst met lopende procedures te zien
Stap 4: kies voor ‘Buitengebied Berkelland 2020…’; hier staan de pdf-bestanden

Om u zo goed mogelijk te helpen bij het vinden van de juiste plankaart te vinden, staat hier ook een afbeelding van het plangebied met de kaart-indeling. Deze kaarten zijn als pdf-bestand te vinden onder deze afbeelding.
 
Via de landelijke site voor ruimtelijke plannen
Stap 1: ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl
Stap 2: klik op de knop ‘plannen zoeken’
Stap 3: klik op ‘zoek op adres’ en voer het adres in dat u graag wilt zien; u komt dan uit op de juiste plek
Stap 4: klik links onder ‘gemeente’ en ‘bestemmingsplannen’ op ‘Buitengebied Berkelland 2020’; de plankaart verschijnt.

Via de kaartinstellingen (kaartsymbool rechtsboven) kunt u een luchtfoto onder de plankaart laten afbeelden en de plankaart ook ‘doorzichtig’ maken door het bolletje onder ‘Zichtbaarheid’ naar links te verschuiven. U krijgt de plankaart (tegenwoordig ‘verbeelding’) dan in beeld terwijl u ook de luchtfoto kunt zien. U kunt de overige bestanden van het voorontwerpbestemmingsplan raadplegen door rechts op het scherm op ‘documenten’ te klikken.