Voorstel nieuwbouw sporthal in Ruurlo naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met nieuwbouw van een sporthal met 4 zaaldelen op de voorgenomen locatie de Meene in Ruurlo. Het college vraagt tevens om 8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor deze nieuwbouw. Na het besluit van de gemeenteraad zullen diverse aspecten op de voorgenomen locatie de Meene verder uitgewerkt worden.

De afgelopen jaren is er met de kerngroep hard gewerkt om te komen tot een gedragen voorstel voor de nieuwbouw van een sporthal van vier zaaldelen in Ruurlo. De kerngroep bestond uit een afvaardiging vanuit de binnensport, de exploitant van sporthal en gymzaal, onderwijs en de gemeente Berkelland. De nieuwe sportaccommodatie zal de huidige sporthal Rikkenhage aan de Fürstenauerstraat en de gymzaal aan de Schoolstraat vervangen.

Nieuwe sporthal biedt ruimte voor alle (sport)verenigingen en is toekomstbestendig

Ruurlo krijgt een nieuwe sporthal die toekomstbestendig is, bijdraagt aan het sportlandschap en van groot belang is voor de leefbaarheid van de kern. Bij de nieuwbouw wordt ingespeeld op de ruimtebehoefte van alle (sport)verenigingen en het bewegingsonderwijs. Bij de plannen is rekening gehouden met toekomstige capaciteitsbehoefte verenigingen, leden- en leerlingenaantallen en andere trends. Ook moet de sporthal voldoen aan de huidige KVLO-norm en NOC*NSF-normen. 

Na besluit gemeenteraad wordt voorgenomen locatie de Meene verder uitgewerkt

De uitwerking wordt samen met gebruikers en omwonenden gedaan. Die uitwerking betreft in ieder geval de volgende onderdelen:
•    Planologische procedure, milieuaspecten, geluidshinder, bodemonderzoek.
•    Verkeerssituatie/ontsluiting (infrastructuur). 
•    Mogelijkheden voor binnen- en buiten- en zwemsport.
•    Onderzoek mogelijkheden gedeelde exploitatie, gezamenlijk gebruik van ruimte, combinaties in verduurzaming, (sport) samenwerkingsverbanden.
•    Herinrichting vrijkomende locatie sporthal Rikkenhage.

Planning vervolg

Het voorstel wordt besproken in de commissievergadering in januari. De gemeenteraad zal op 19 januari 2021 bepalen of ze akkoord gaat met de uitwerking van de voorgenomen locatie de Meene en het bedrag 8 miljoen euro beschikbaar wil stellen. Na het besluit van de gemeenteraad zal de uitwerking van de voorgenomen locatie de Meene in het 1e en 2e kwartaal van 2021 plaatsvinden. Aansluitend zal de ruimtelijke procedure starten.