Alle peuters kunnen vanaf 2,5 jaar naar de peuter- of kinderopvang

Goede voorschoolse voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een goede start voor kinderen op de basisschool. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst is het financieel niet aantrekkelijk hun kind naar de peuter- of kinderopvang te laten gaan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij ouders waarvan er één geen betaalde baan heeft. Om peuters gelijke ontwikkelkansen te kunnen bieden, draagt de gemeente in dat geval financieel bij aan de opvang van peuters van 2,5 tot 4 jaar.

opvang

 

Gesubsidieerd tarief voor peuters van éénverdieners

Als ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag volgens de Wet kinderopvang, kunnen zij voor deelname aan de peuter- of kinderopvang in aanmerking komen voor een gesubsidieerd tarief. De gemeente draagt financieel bij aan de opvang van peuters van 2,5 tot 4 jaar en die woonachtig zijn in de gemeente Berkelland. Dit voor maximaal 2 dagdelen van totaal maximaal 8 uur per week en voor maximaal 40 weken per jaar. Dit draagt eraan bij dat de voorschool voor een ieder financieel bereikbaar is, zodat elk kind, op dit punt, gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage

Ouders die in aanmerking willen komen voor een gesubsidieerd tarief moeten bij de kinderopvangorganisatie een verklaring inleveren dat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit moet ook met een inkomensverklaring kunnen worden aangetoond. Op basis hiervan vraagt de kinderopvangorganisatie subsidie aan bij de gemeente voor een deel van de kosten. Ouders krijgen daardoor een lager tarief in rekening gebracht. Zij betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De kinderopvangorganisatie berekent deze aan de hand van de landelijk geldende kinderopvangtoeslagtabel.  

Peuters met een ontwikkelingsachterstand kunnen vanaf 2 jaar gesubsidieerd deelnemen aan voorschoolse educatie

Als het consultatiebureau heeft bepaald dat een peuter een ontwikkelingsachterstand heeft, zoals een taalachterstand of een sociaal emotionele achterstand, kan de peuter vanaf 2 jarige leeftijd gesubsidieerd deelnemen aan een programma van voorschoolse educatie (VE). Een peuter wordt dan vier dagdelen per week gestimuleerd in de ontwikkeling volgens een erkend programma bij een peuter- of kinderopvangorganisatie. De gemeente draagt in dat geval financieel bij voor totaal maximaal 16 uur per week en voor maximaal 40 weken per jaar. De ouders betalen voor de eerste 8 uur voorschoolse educatie een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Aanvraag verloopt via de aanbieder van de peuter- of kinderopvang

Voor aanmelding of vragen hierover kunt u zich wenden tot de aanbieder van de peuter- of kinderopvang die opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.