Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij na elke raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

In de raadsvergadering van 18 februari 2020 heeft de gemeenteraad besloten:
•    Geen zienswijze in te dienen op de uitganspuntennota 2021 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland en de GGD Noord- en Oost Gelderland daarover te informeren.
•    Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Berenschotweg 3B Ruurlo 2018’ vast te stellen zoals het als ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen; voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
•    Vast te stellen: de nieuwe welstandsregels voor het plaatsen van zonnepanelen in Gelselaar zoals opgenomen in het ‘Rijksbeschermd dorpsgezicht Gelselaar; Welstandbeleid Energieopwekking 2019’.
•    Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen voor het lidmaatschap van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties voor wat betreft het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers.
•    Geen wensen en bedenkingen te hebben over de toetreding van de Stadsbank Oost Nederland tot de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). En in te stemmen met de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de Stadsbank Oost Nederland met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
•    De heer drs. J.H.A. van Oostrum door tussenkomst van de commissaris van de Koning in Gelderland bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester per 4 juli 2020.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.