Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 7 juli en vervolgt op 8 juli niet in de raadzaal plaats, maar digitaal.
De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Vanwege de tijd werd de vergadering geschorst en hervat op 8 juli. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

Op 7 juli 2020 is besloten:

Locatie-onderzoek Staring college

De gemeenteraad heeft op basis van het rapport ‘Locatieonderzoek nieuwbouw Staringcollege Borculo’ ingestemd met het volgende: 
1.    De Wildbaan is unilocatie voor vervangende nieuwbouw van het Staring College in Borculo.
2.    Het realiseren van 389 m² extra Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) voor de nieuwbouw van het schoolgebouw ten opzichte van de VNG-ruimte normering voor het in standhouden van vier onderwijsprofielen.
3.    De nieuwbouw van de unilocatie voldoet aan de eisen van een Energie Neutraal Gebouw (ENG).

De gemeenteraad heeft hiervoor een krediet van in totaal € 14.705.932 beschikbaar gesteld, dat in afwijking van de VNG-normering uit de verordening ‘Voorziening huisvesting onderwijs 2019’, is gebaseerd op een Energie Neutraal Gebouw inclusief een eenmalige prijsindexatie met 2,25%. Het krediet is opgebouwd uit de volgende bestanddelen:
1.    € 12.043.235 voor bouwkosten van school, gymzaal, inrichting schoolterrein en bijkomende kosten (honoraria, nutsvoorzieningen, leges, accountant en onvoorzien);
2.    € 756.650 voor aanpassingen aan de infrastructuur op De Wildbaan;
3.    € 538.101 voor sloop van de oude schoolgebouwen;
4.    € 1.002.050 voor vrijmaken van bouwlocatie door aanleg van kunstgrasvelden bij de verenigingen v.v. Reünie en k.v. Olympia ’22;
5.    € 365.896 voor het afboeken van de boekwaardes van de huidige schoolpanden van het Staring College aan de Beukenlaan en de Herenlaan.
Ook heeft de gemeenteraad besloten om € 10.391.238 van het totale krediet, bestaande uit € 9.634.588 (bouwkosten exclusief bijkomende kosten) en € 756.650 (kosten aanpassingen infrastructuur De Wildbaan), te dekken uit de te ontvangen bijdrage van € 450.000 van het Staring College en het opnemen van een netto kapitaallast van € 305.155 in de begroting vanaf 2023.
Tot slot heeft de gemeenteraad besloten om € 4.314.694 van het krediet, bestaande uit de bijkomende kosten van € 2.408.674 en de hiervoor genoemde kosten voor de bestanddelen 3, 4 en 5, als eenmalige kosten te dekken uit de Onderwijshuisvestingsreserve.

Op 8 juli 2020 is besloten:

Perspectiefnota 2021

•    De gemeenteraad heeft besloten om de perspectiefnota 2021 vast te stellen met daarin € 2.900.000 aan ombuigingen, een extra taakstelling voor het Sociaal Domein van € 2.554.000, een OZB-verhoging van 24% over 4 jaar (6% per jaar), autonome ontwikkelingen, investeringen en nieuwe wensen. Ook heeft de gemeenteraad ermee ingestemd om de komende jaren (2021-2024) de vrijvallende kapitaallasten vanuit de oude onderwijsinvesteringen te reserveren voor fase 1 van het IHP vanaf 2025 en kennis te nemen van de procesverantwoording Berkelland in Balans met bijlagen.
•    Motie M-20-12 aan te nemen over ‘Preventiebeleid is meer dan ambities formuleren’.
•    Motie M-20-15 aan te nemen over ondersteuning verenigingen, dorps- en kulturhusen.
•    Motie M-20-17 aan te nemen over programma groep 7/8 aan de macht.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.