Plussenbeleid: wat is het en hoe werkt het?

De gemeente Berkelland kent een groot buitengebied waar wonen, recreëren en (agrarische) bedrijvigheid samen gaan. Om dit buitengebied prettig en leefbaar te houden, is er een bestemmingsplan waaraan we plannen en ontwikkelingen toetsen. Als een niet-grondgebonden veehouderij verder wil uitbreiden dan het geldende bestemmingsplan toestaat, zijn er aanvullende regels waar het bedrijf zich aan moet houden. Deze regels en voorwaarden staan beschreven in het Plussenbeleid.

Tekening boerderij en zijn bewoners

Wat is het Plussenbeleid?

In het Plussenbeleid staan de voorwaarden waar niet-grondgebonden veehouderijen zich aan moeten houden:

  1. als zij in het buitengebied van Berkelland willen uitbreiden
  2. en dit uitbreidingsplan niet past in het geldende bestemmingsplan.

De gemeente Berkelland kan bij zo’n uitbreidingsaanvraag niet zomaar haar medewerking verlenen. Er moet een aparte procedure worden gevolgd. Bij deze procedure stelt de gemeente aanvullende eisen; de ‘Plus’. De Plus is de investering die het bedrijf dat gaat uitbreiden, moet doen voor de directe leefomgeving. Dit gaat verder dan de gewone en/of wettelijk verplichte maatregelen die bij een uitbreiding horen. Ook hebben omwonenden en betrokkenen inbreng in de wijze waarop de Plusmaatregelen voor de directe leefomgeving worden ingevuld. Naast deze maatregelen staat in het Plussenbeleid aangegeven dat de uitbreiding van een niet-grondgebonden veehouderij maximaal 1,5 ha mag zijn.

Welke Plussen zijn er?

De Plussen zijn investeringen op de volgende thema’s:

  • Milieu (bijvoorbeeld zonnepanelen waarvan ook omgeving gebruik maakt)
  • Ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld: extra investering op het gebied van natuur en landschap, tegengaan van milieuvervuiling, sloop van bestaande gebouwen)
  • Water (bijvoorbeeld: extra investeringen ter bescherming van het grondwater)
  • Dierenwelzijn (ruimtelijk relevante maatregelen)
  • Geur (bijvoorbeeld: investering in een betere luchtwasser)
  • Geluid (bijvoorbeeld: stillere ventilatoren, andere erfontsluiting)

De Plusmaatregelen moeten bij voorkeur een plek krijgen op het erf waar de uitbreiding is. Lukt dit niet, dan mag eventueel uitgeweken worden.

Hoe hoog is de Plus-investering?

Elke m² uitbreiding aan bruto stalvloeroppervlakte die niet past binnen het bestemmingsplan, betekent voor de ondernemer een Plusinvestering van 15 euro. Is de uitbreiding kleiner dan 500 m², dan geldt het Plussenbeleid niet. Er is dan een afwijkingsprocedure nodig. Maar: als in zo’n geval bij hetzelfde bedrijf binnen 5 jaar een nieuwe uitbreidingsaanvraag wordt gedaan waarmee de totale uitbreiding samen wèl groter is dan 500 m², dan moet voor de totale uitbreiding alsnog worden voldaan aan het Plussenbeleid.

Wat is een niet-grondgebonden veehouderij?

Met een niet-grondgebonden veehouderij(tak) wordt bedoeld een agrarisch bedrijf of een agrarische bedrijfstak dat hoofdzakelijk is gericht op veehouderij waarbij het voer voor de landbouwhuisdieren voor het grootste gedeelte niet geteeld wordt op de gronden die in de nabijheid van het agrarisch bouwperceel zijn gelegen en waarop de veehouderij rechten heeft. Denk hierbij vooral aan een grote varkenshouderij, pluimveehouderij of vleeskalfverhouderij. Definitie van de provincie Gelderland, 2018.

Het Plussenbeleid is ook belangrijk voor de omgeving rond het bedrijf

Het Plussenbeleid stelt dat de initiatiefnemer van de uitbreiding in gesprek moet gaan met omwonenden en andere belanghebbenden. Op die manier krijgen zij de ruimte om aan te geven op welke manier zij vinden dat de ‘Plus’ moet worden ingezet. We noemen dit een omgevingsdialoog

Hoe werkt het?

Stap 1: conceptplan

Als een niet-grondgebonden veehouderij het plan heeft om uit te breiden en het bestemmingsplan deze uitbreiding niet toelaat, dan moet er eerst een conceptplan komen. De gemeente beoordeelt dit nog niet helemaal uitgewerkte plan globaal op haalbaarheid: past het plan in het gemeentelijk beleid? Lijkt het mogelijk om te voldoen aan de milieuregels voor bijvoorbeeld stikstof, geluid en geur.

Stap 2: omgevingsdialoog met de buurt en bepalen Plusmaatregel

Is het conceptplan op hoofdlijnen door de gemeente beoordeeld, dan gaat de ondernemer in gesprek (dialoog) met de omgeving/buurt over zijn/haar plannen en over de wensen van de omgeving over de invulling van de ‘Plus’. Dit betekent dat de omgeving wordt gevraagd naar welke ‘Plussen’ haar voorkeur uitgaat. Ook kan de ondernemer aangeven aan welke ‘Plussen’ hij/zij wellicht zelf heeft gedacht ter verbetering van de kwaliteit van de directe leefomgeving. Dit wordt vervolgens met elkaar besproken en vastgelegd in een verslag.

Rol van de gemeente bij de omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog vindt plaats tussen de ondernemer van de niet-grondgebonden veehouderij en omwonenden. De gemeente is geen partij, maar kan wel ondersteunen bij het begeleiden van de omgevingsdialoog. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van een ruimte of helpen bij de verslaglegging.

Stap 3: de aanvraag

Als de plannen verder zijn uitgewerkt en het gesprek met de omwonenden over de Plusmaatregel is gevoerd, kan de ondernemer een officiële aanvraag bij de gemeente indienen. Bij deze aanvraag zit ook het verslag van de omgevingsdialoog en de invulling van de ‘Plus’ of ‘Plussen’. De gemeente toetst het uitbreidingsplan en legt vast welke afspraken zijn gemaakt met de omgeving. Voldoet het plan aan de gestelde eisen die horen bij soortgelijke uitbreidingen die niet passen in het geldende bestemmingsplan, dan kan de procedure starten.

Tips en aandachtspunten

  • Het Plussenbeleid geldt niet voor uitbreidingen die passen in een geldend bestemmingsplan. Het is daarom belangrijk om éérst na te gaan welke mogelijkheden het geldende bestemmingsplan biedt.
  • Bekijk goed wie er mogelijk hinder kan ondervinden van een eventuele uitbreiding. U kunt beter van te voren in gesprek gaan met alle betrokkenen dan halverwege de procedure tot de conclusie komen dat u mensen hebt gemist.

Vragen?

Voor het doorlopen van een uitbreiding van een niet-grondgebonden veehouderij in het buitengebied is een lange en zorgvuldige procedure nodig. De gehele structuurvisie Plussenbeleid kunt u terug vinden op onze website.  Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Team Dienstverlening Omgeving van de gemeente Berkelland via 0545-250 250.

Proces plussenbeleid getekend