Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond ook de raadsvergadering van 26 mei niet in de raadzaal plaats. Iedereen zat thuis en nam via een verbinding met beeld en geluid deel aan de vergadering. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

Op 26 mei 2020 is besloten:
•    Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2020 vast te stellen.
•    In te stemmen met de conclusies over de ingediende zienswijzen, zoals verwoord in de “Zienswijzennota bestemmingsplan parapluherziening ondergeschikte detailhandel 2019” die onderdeel uitmaakt van dit besluit; het bestemmingsplan “Berkelland, parapluherziening ondergeschikte detailhandel 2019“ vast te stellen zoals het als ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen; voor het bestemmingsplan “Berkelland, parapluherziening ondergeschikte detailhandel 2019” geen exploitatieplan vast te stellen.
•    De woonvisie gemeente Berkelland 2020-2025 vast te stellen
•    Kennis te nemen van de Evaluatie SVn-leningen Berkelland 2020, en in te trekken de:
•    Verordening Starterslening gemeente Berkelland 2015;
•    Verordening Blijverslening Gemeente Berkelland 2016;
•    Verordening Asbestlening gemeente Berkelland 2018;
•    Verordening Kluswoninglening gemeente Berkelland 2018.
De resterende budgetten van de Duurzaamheidslening, de Blijverslening, de Asbestlening voor particulieren en de Kluswoninglening beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de ‘Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Berkelland 2020’. Met uitzondering van het budget dat wordt verstrekt voor deelname aan postcoderoosprojecten.
•    Kennis te nemen van de tussenevaluatie van het beleid Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE beleidskader), het verslag van de bespreking van 10 oktober 2019, de afspraken in het klimaatakkoord en de actuele gedragscodes. 
In te stemmen met de volgende aanvullingen op het RODE beleidskader:
Omwonenden moeten (financieel) kunnen meeprofiteren van een duurzaam energie-opwekproject; voor versterking van acceptatie en participatie stelt een initiatiefnemer jaarlijks een bedrag beschikbaar in een gebiedsfonds, conform de landelijke gedragscodes; in lijn met de afspraken in het Klimaatakkoord (2019) streven initiatiefnemers er vanaf start van het project aantoonbaar naar het eigendom van energieparken voor minimaal 50% in handen te geven van de lokale omgeving;
we maximeren het aantal hectares zonneparken op cultuurgrond op 140 hectare;
Insteek Regionale Energie Strategie: onze eigen opgave is leidend; rol van de gemeente blijft: informeren, faciliteren, uitleggen, participatie bewaken en meedenken.
•    Vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2020.
•    In te stemmen met het gebruiken van de mogelijkheden die de kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw bieden om incidenteel woonruimte toe te voegen in het buitengebied, om een ruimtelijk knelpunt op te lossen; een bestemmingsplanherziening te starten voor het toestaan van drie extra woningen, wanneer de landelijke subsidie voor het saneren van het varkensbedrijf wordt toegekend.
•    Motie M20-03 aan te nemen over stimulering zonnedaken.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.