Samen d’ran voor duurzame energie

Een schonere wereld, voor onszelf en de generaties na ons. Dat is de gedachte achter het landelijke Klimaatakkoord, dat als doel heeft om in de CO2-uitstoot flink te verminderen en zo de klimaatverandering tegen te gaan. Met de Regionale Energiestrategie (RES), een van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, wordt een bijdrage geleverd door het opwekken van schone energie met zon en wind. Alle 30 regio’s stellen hiervoor een eigen RES op om bij te dragen aan landelijke opgave om in 2030 samen 35 terawattuur (TWh = de eenheid voor elektrische energie) aan duurzame energie per jaar te produceren. De regio Achterhoek streeft ernaar om 1,35 TWh op te wekken. Dat is woensdag 17 juni 2020 bekend gemaakt in de eerste versie van Achterhoekse RES: de concept-RES.

Met de RES snijdt het mes aan twee kanten 

“Het opwekken van 1,35 TWh levert een CO2-reductie van ruim 60% op. Daarmee draagt de regio ook bij aan de Gelderse CO2 -reductiedoelstelling van 55% in 2030 (ten opzichte van 1990)”, aldus Frans Langeveld, bestuurlijk trekker van de RES Achterhoek. Het ‘bod’ van 1,35 TWh bestaat deels uit bestaande en geplande wind- en zonprojecten die voortkomen uit regionaal en gemeentelijk duurzame beleid. Langeveld: “In de Achterhoek werken we onder het motto ‘samen d’ran’ al jaren aan de eigen duurzame ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit vormt nu de basis voor de concept-RES Achterhoek. Het mes snijdt dus aan twee kanten: door de RES worden kansen en mogelijkheden benut voor de eigen energie-ambities en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de landelijke opgave.” 

Opwekken duurzame energie heeft meer voordelen 

In de concept-RES Achterhoek wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk grootschalige duurzame energie op te wekken via zonnepanelen op (bedrijfs)daken. “Bij zon op dak is er sprake van dubbel (efficiënt) grondgebruik. Er hoeft dan bijvoorbeeld minder (landbouw)grond benut te worden voor zonneparken. Om dit te realiseren moeten we alle zeilen bijzetten. We blijven daarnaast ook afhankelijk van windenergie om balans te houden in het elektriciteitsnetwerk. Met andere woorden: als de zon schijnt waait het meestal niet hard en als het hard waait schijnt de zon meestal niet”, licht Langeveld toe. Ook een speerpunt in de concept-RES is om het opwekken van elektriciteit te combineren met andere vraagstukken, zoals bestrijding van droogte, tegengaan van de stikstofproblematiek of herbebossing. “Zo boeken we klimaatwinst én behalen we andere belangrijke doelen”.

Nu op weg naar de RES 1.0 

De locaties van zonnevelden en windmolens zijn nog niet bekend. Wel hebben gemeenten hebben al ruimtelijke kaders gesteld voor het opwekken van duurzame energie waarbij onder andere inwoners betrokken zijn geweest. Langeveld: “Daarnaast kregen we ook mooie inzichten tijdens regionale stakeholdersbijeenkomsten afgelopen voorjaar. Dit gebruiken we om komend jaar het concept verder te ontwikkelen tot de RES 1.0. Er worden in verschillende gemeente bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en regionale bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers. Zodat we samen mogelijkheden kunnen verkennen om duurzame energie op te wekken.”  

Partners RES-achterhoek

De partners van de RES Achterhoek zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander. De colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het waterschap hebben op 16 juni 2020 ingestemd met het bod van 1,35 TWh. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besluiten op 30 juni a.s. De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben de concept-RES ter kennisname ontvangen. Zij stellen uiterlijk 1 juli 2021 de RES 1.0 vast. Langeveld: “De concept-RES is de allereerste stap in een proces waarin overheden, belangenbehartigers en inwoners de komende jaren samen gaan optrekken ofwel: samen d’ran!” 
Bekijk de concept RES op www.resachterhoek.nl 

res