Definitieve ‘Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied’ in april in gemeenteraad

De ‘Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied’ staat op 14 april op de agenda van de gemeenteraad. Het college van B&W stelt de raad voor de structuurvisie vast te stellen.

buitengebied

Zienswijzen

De ontwerp structuurvisie heeft van 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020 ter inzage gelegen. Er zijn 4 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de structuurvisie zelf, maar wel tot het toevoegen van 3 adressen aan de lijst met karakteristieke gebouwen. 

Leefbaarheid behouden en versterken

Met deze structuurvisie ontstaat er ruimte voor woningsplitsing in karakteristieke gebouwen en in 50 niet-karakteristieke gebouwen in het buitengebied. Het doel ervan is om de leefbaarheid te behouden en te versterken. Deze Structuurvisie Woningsplitsing gaat over nieuwe aanvragen voor woningsplitsing. Woningsplitsing houdt in dat er een extra ‘verblijfsobject met een woonfunctie’ wordt toegevoegd aan een woongebouw dat nu één ‘verblijfsobject met een woonfunctie’ kent. 

Sloopfonds

In de structuurvisie zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden om voor het toevoegen van een verblijfsobject met een woonfunctie in aanmerking te komen. Een belangrijke voorwaarde is de sloop van voormalige bedrijfsgebouwen in het buitengebied van Berkelland of een bijdrage aan het gemeentelijke sloopfonds. Met geld uit dit fonds kunnen overtollige gebouwen elders in het buitengebied gesloopt worden.