Kapvergunning en herplantplicht

Voor de verbreding van de N315 van de kom Neede tot aan de gemeentegrens bij de nieuwe N18 heeft de provincie op 21 november 2019 een vergunning gevraagd voor het kappen van 177 bomen. De gemeente verleent na toetsing aan het Bomenbeleidsplan vergunning voor het kappen van 174 bomen. Voor de kap van 3 bomen is geen vergunning nodig. De provincie krijgt een herplantplicht opgelegd voor 227 bomen.

Provinciaal inpassingsplan

De reden voor de kapaanvraag door de provincie is de uitvoering van de werkzaamheden aan de N315. Het gaat om het verbreden van de weg, de aanleg van een rotonde bij Rietmolen, het verleggen van het fietspad en de inritten.

Hiervoor is in november 2018 een provinciaal inpassingsplan vastgesteld ‘N315 Kom Neede-Aansluiting grens tracébesluit N18’. De N315 vormt een belangrijke schakel in de wegenstructuur van de Achterhoek. Dat vraagt om goed ingerichte veilige kruispunten en goed zicht vanuit de zijwegen en inritten op het verkeer op de weg. Een weg die breed genoeg is, zodat het verkeer veilig kan rijden en beter doorstroomt.

Bomen moeten plaatsmaken voor verbreding weg

De bomen moeten plaatsmaken voor het uitvoeren van de verbreding van de weg. De bomen waar nu vergunning voor wordt verleend staan in het nieuwe asfalt of op de plek van de nieuwe inritten. Ook zou het wortelgestel als gevolg van de werkzaamheden onherstelbare schade oplopen. 

Herplant: linde, esdoorn, zoete kers, zomereik, knotwilg en haagbeuk

Wij leggen volgens ons Bomenbeleidsplan een herplantplicht op van 227 bomen met een wat dikkere stam (omtrek 20-25 cm). Hiermee kan een groot aandeel van het ruimtelijk gemis worden gecompenseerd. De boomsoorten die geplant worden zijn: linde, esdoorn, zoete kers, zomereik, knotwilg en haagbeuk. Dit komt ook de biodiversiteit ten goede.

Vergunning ligt ter inzage

De vergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel
via telefoonnummer 0545-250 250.

Kijk voor de officiële vergunningverlening en de mogelijkheden van bezwaar maken in BerkelBericht onder verleende omgevingsvergunningen.