Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 12 november

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk vergadert op donderdag 12 november online 19.30 uur.

clientenraad participatiewet

Agenda 
1.    Opening 
2.    Toekomstvisie dienstverlening SDOA/Werkbaan Oost: toelichting Hans Bussing 
3.    Informatie uit de werkgroepen
4.    Digitale facilitering 
5.    Collectieve zorgverzekering 
6.    Vaststellen budget 2022
7.    Vergaderdata 2021
8.    Mededelingen 
9.    Uitgaande en ingekomen post 
10.    Vaststellen verslag 8 oktober + actielijst 
11.    Rondvraag
12.    Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.
Wilt u de online-vergadering volgen, geef dit dan aan bij de ambtelijk secretaris via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl.
Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u daar de vastgestelde notulen lezen.