Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie

De commissie en gemeenteraad bespreekt op 12 en 24 november 2020 de Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente Berkelland met elkaar en de samenleving een Omgevingsvisie gaat maken.

Samen met de omgevingswet aan de gang getekend

Raadswerkgroep Omgevingswet

Hans Pelle

Een raadswerkgroep is aan zet bij het opstellen van de Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie. Bespreekt de raad dan een stuk van de raad? “Zeker niet”, zegt Hans Pelle, voorzitter van de raadswerkgroep Omgevingswet. “Het college van B&W komt meestal met voorstellen richting de gemeenteraad. Af en toe gaat het anders. Landelijk is bepaald dat gemeenteraden een Omgevingsvisie moeten maken. Daarvoor is in Berkelland een raadswerkgroep opgericht. Een aantal raadsleden zit samen in een werkgroep om te bepalen hoe we de Omgevingsvisie gaan maken. Wij hebben met elkaar, en ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie en een extern bureau, gewerkt aan de Uitgangspuntennotitie. Dit los van politieke kleur. Tijdens het opstellen hebben we input gevraagd aan raads- en commissieleden, het college, de ambtelijke organisatie en ketenpartners. Op 12 november en 24 november bespreken we ons resultaat in de commissie- en raadsvergadering en kunnen de partijen hun politieke kleur inbrengen.”

Uitgangspuntennotitie

De Omgevingsvisie wordt een belangrijk document over de fysieke leefomgeving van heel Berkelland. De visie geeft antwoord op de vraag hoe Berkelland er over 10 tot 20 jaar uitziet. “Voordat we de samenleving gaan vragen met ons mee te denken, hebben we eerst met elkaar bedacht hoe we dat willen doen’, aldus Hans Pelle. ‘Ook hebben we met elkaar als vertrekpunt geïnventariseerd wat onze belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het behouden en versterken van het Achterhoekse landschap, leefbaarheid, bedrijvigheid, bereikbaarheid en gezondheid.”

In gesprek met de samenleving

Na het vaststellen van de Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie gaat de raadswerkgroep in gesprek met de samenleving. Hans Pelle: “Dat gaan we doen aan de hand van toekomstscenario’s. In wat voor Berkelland willen we met elkaar wonen? Om daarachter te komen gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van onze inwoners, zoals de dorpsbelangenorganisaties en de jongerenraad. Daarnaast willen we via een vragenlijst onze inwoners naar hun mening vragen.” De ontwerp Omgevingsvisie wordt vervolgens in de loop van 2021 verwacht en ook voor inwoners en organisaties ter inzage gelegd.

De Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie is hier te vinden.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Van alle overheden, zoals gemeenten, wordt verwacht dat zij een Omgevingsvisie maken. Hierin staan de ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn.