Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 13 oktober niet in de raadzaal plaats, maar digitaal. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Vanwege de tijd werd de vergadering geschorst en hervat op 14 oktober en vervolgens opnieuw vanwege de tijd geschorst en hervat op 15 oktober. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

Op 13 oktober 2020 is besloten:
•    In te stemmen met de opdrachtbevestiging van de accountant (Stolwijk Kelderman) voor de controle van de jaarrekening 2020 en aan de accountant de controlepunten fraude, rechtmatigheidsverantwoording, aansluiting van de cijfers en de P&C documenten mee te geven.
•    Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van stallen en het plaatsen van een mestsilo op het perceel Walemaatweg 2 in Geesteren; de onder 1 bedoelde ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen; bij geen zienswijzen, de onder 1 bedoelde ontwerp verklaring aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen.
•    Motie M20-22 aan te nemen over verklaring van geen bedenkingen Walemaatweg 2 in Geesteren 

Op 14 oktober 2020 is besloten:
•    Kennis te nemen van 4 scenario’s ten aanzien van een meedoenarrangement, te starten met de pilot doelgroepgericht meedoenarrangement voor volwassenen voor de duur van 1 jaar, in te stemmen met het scenario doelgroepgericht meedoenarrangement
•    Amendement 20-07 aan te nemen met de volgende tekst:
-    Het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 VNOG ter kennisgeving aan te nemen en daarop de volgende zienswijze in te dienen: 
1.    De gemeenteraad van de gemeente Berkelland verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor het verkrijgen van consensus over het (brand)risicoprofiel (conform de bepalingen in artikel 15 van de Wet veiligheidsregio’s) bij de prioritering en weging van risico’s en eventuele beïnvloedingsmogelijkheden, de gemeenteraad en lokale deskundigen, zoals bijvoorbeeld de postcommandanten, beter te betrekken bij de totstandkoming en - in overeenstemming met de landelijke handreiking - hierover heldere procesafspraken te maken. 
2.    De gemeenteraad van de gemeente Berkelland verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor het verkrijgen van consensus over het ontwerpbeleidsplan (conform de bepalingen in artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s) de gemeenteraad en lokale deskundigen, zoals bijvoorbeeld de postcommandanten, beter te betrekken bij de totstandkoming en hierover heldere procesafspraken te maken. 

-    Het Dekkingsplan 2021-2024 VNOG ter kennisgeving aan te nemen en daarop de volgende zienswijze in te dienen: 
3.    De gemeenteraad van de gemeente Berkelland verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor het verkrijgen van consensus over het dekkingsplan (conform de bepalingen in de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s) de gemeenteraad en lokale deskundigen, zoals bijvoorbeeld de postcommandanten, beter te betrekken bij de totstandkoming en hierover heldere procesafspraken te maken. Voor Berkelland in het bijzonder; - stel in samenspraak met de postcommandanten uitgangspunten op ten aanzien van restdekking, aflossing, gelijktijdigheid en andere criteria die van invloed zijn op de aard en omvang van het noodzakelijke potentieel aan mensen en materieel (er dient een surplus aan capaciteit beschikbaar te blijven als verantwoorde restdekking van het risico in het verzorgingsgebied van Berkelland); 
4.    Maak in samenspraak met de postcommandanten van Eibergen en Groenlo duidelijke afspraken over het gezamenlijke oppervlakte-reddingsteam en neem deze op in het dekkingsplan; 
5.    Leg zowel de bestuurlijke als de operationele (regio)grensoverschrijdende samenwerking (met zowel de Veiligheidsregio Twente als Duitsland) schriftelijk vast.
•    Geen bedenkingen in te dienen op het Regionaal Beleidsplan 2021-2024 VNOG.

Op 15 oktober 2020 is:
•    Motie vreemd aan de agenda M-20-21 over gratis mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen overgenomen door het college.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.