Bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”

De gemeente wil voor het buitengebied van Berkelland naar één nieuw bestemmingsplan. Zij heeft daarom het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” opgesteld. Dit voorontwerp wordt nu samen met het ontwerp-milieueffectrapport (Plan-MER) ter inzage gelegd. Daarmee komt een geactualiseerde planologische regeling voor het buitengebied van Berkelland een stap dichterbij.

In het voorjaar van 2017 heeft het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” ter inzage gelegen. Sindsdien heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot de keuze om deze bestemmingsplanprocedure niet voort te zetten. Zo is voor een deel van de veehouderijsector nieuw landelijk beleid vastgesteld en is er belangrijke rechtspraak ontstaan over het uitstoten van stikstof en het effect daarvan op beschermde natuurgebieden. Voor de woonfuncties in het Berkellandse buitengebied is daarnaast ook besloten om onder voorwaarden mee te werken aan woningsplitsing.

Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in een nieuw voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”. Met dit nieuwe voorontwerpbestemmingsplan maakt de gemeente een nieuwe start met de bestemmingsplanprocedure. De eerste stap is de ter inzage legging van het  voorontwerpbestemmingsplan later deze maand.

Mogelijkheden tot online en telefonisch tekst en uitleg

Inwoners, maatschappelijke organisatie en instanties hebben tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” een reactie gegeven. De gemeente informeert deze indieners schriftelijk over de beoordeling van hun reactie en geeft daarbij aan of die heeft geleid tot aanpassingen in het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”. 

Verderop in BerkelBericht, onder het kopje ‘Ruimtelijke ordening’ kunt u vinden wanneer het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” ter inzage wordt gelegd. Daar vindt u ook informatie over de inspraakmogelijkheden. Na afloop van de terinzagelegging beoordeelt de gemeente alle binnengekomen reacties.

Nieuw bestemmingsplan begint met een voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan is de eerste stap bij het maken van een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Zo staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel, hoe groot en hoe hoog ergens mag worden gebouwd en geeft een bestemmingsplan aan iedere locatie een bestemming, bijvoorbeeld ‘wonen’ of ‘bedrijf’.