Bomenbeleidsplan 2020-2029 en Bomenverordening 2020 naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Bomenbeleidsplan 2020-2029 en de Bomenverordening 2020.
Bomen zijn belangrijk in Berkelland. Ze bepalen voor een groot deel de landschappelijke kwaliteit waar Berkelland zo trots op is, en geven sfeer aan de dorpen. Ook voor de beleving van de inwoners, en voor de klimaatadaptatie zijn bomen van groot belang.

Bomenverordening

Als iemand in de gemeente een boom wil kappen of een beplanting wil verwijderen, kan het zijn dat hier een vergunning voor nodig is. De regels hiervoor staan in de Bomenverordening. 
Buiten de bebouwde kom vergunning aanvragen
Buiten de bebouwde kom komen de bomenlijsten te vervallen. Volgens de nieuwe bomenverordening, moet buiten de bebouwde kom voor alle beplantingen die een stamdikte hebben van 10 cm of dikker (diameter op 1,3 m hoogte), een vergunning worden gevraagd als de eigenaar deze wil kappen of rigoureus snoeien. 

Binnen de bebouwde kom blijft Bijzondere bomenlijst gelden
Binnen de bebouwde kom verandert het niet. Er hoeft alleen een vergunning voor een boom of beplanting gevraagd te worden als deze op de Bijzondere bomenlijst staat. Dit geldt zowel voor particuliere als voor gemeentelijke bomen. De bomenlijsten binnen de bebouwde kom worden regelmatig geactualiseerd. 

Bomenbeleidsplan

Meer bomen, meer diversiteit in soorten
De gemeente zet in op het planten van meer bomen, waarbij gekozen wordt voor diversiteit in soorten bomen. Dat is goed voor natuur en klimaat. Aandachtspunt daarbij is het grote aandeel eiken geleidelijk te verminderen. We betrekken inwoners bij de vraag waar bomen gewenst zijn. Door de wijken en dorpen in te gaan en het gesprek aan te gaan, weten we wat er leeft en waar maatregelen gewenst zijn. 

Zuinig op het landschap
Het Berkellands landschap is aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. Dit willen we graag behouden en versterken. Bij beplantingen die geen gemeentelijk eigendom zijn, wil de gemeente zorgen voor een goede bescherming, informatie en meedenken met ontwikkelingen. De gemeente gaat zelf ook waar mogelijk bomenstructuren versterken binnen en buiten de bebouwde kom. 

Goed voor natuur en klimaat
Bomen bieden een leefomgeving voor vele soorten planten en dieren. Bomen leggen bovendien CO2 vast en helpen tegen overlast door hitte. Met bomen willen we beter inspelen op de klimaatadaptatie. Berkelland gaat daarom aan de slag voor meer bomen in Berkelland. In de openbare ruimte betreft het vooral de kernen met minder bomen dan het landelijk gemiddelde. In Berkelland zijn dat: Borculo, Neede, Beltrum, Geesteren en Gelselaar. Ook de stenige buurten zijn daarbij aandachtspunt. Ook in tuinen en bermen streven we naar meer bomen, in samenwerking met inwoners. 

Overlast voorkomen
Inwoners kunnen ook overlast ervaren van bomen. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Waar toch overlast is, geven we duidelijkheid hoe we hier mee omgaan. 
Zo geeft de eikenprocessierups steeds meer overlast. De gemeente zorgt bij de gemeentelijke bomen voor bestrijding van de rups om de overlast te beperken. We willen daarnaast meer inzetten op natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, door bijvoorbeeld meer bloemrijke bermen en beplantingen, en door een divers assortiment van bomen en struiken. 
Een ander veel voorkomend probleem is dat boomwortels de bestrating omhoog drukken. De gemeente wil meer maatregelen nemen om dit te voorkomen.