Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 15 september niet in de raadzaal plaats, maar digitaal. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

Op 15 september 2020 is besloten:
•    Mevrouw I.C.P.M. Kanger-Cuijpers op grond van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek voor de periode 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2024.
•    Het vergaderrooster 2021 van de gemeenteraad vast te stellen.
•    Het beleidskader schuldhulpverlening 2021 - 2024 gemeente Berkelland vast te stellen.
•    Geen zienswijze in te dienen op eerste bestuursrapportage 2020 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
•    De Verordening sociaal domein Berkelland 2021 vast te stellen.
•    Geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van het ontwerp-collegebesluit om met 4 certificaten van € 5.000 deel te nemen aan de Coöperatie De Marke u.a.
•    Het integraal huisvestingsplan met een looptijd van 2020 tot en met 2036 vast te stellen; vrijvallende kapitaallasten van de onderwijshuisvestingsinvesteringen in de toekomst te gebruiken voor de dekking van de lasten die uit het IHP onderwijs voortkomen, zoals besloten in de perspectiefnota 2021.
•    De bestuursrapportage 2020 vast te stellen. Het resultaat van de bestuursrapportage van € 281.000 te onttrekken aan de algemene reserve. Bij de jaarrekening 2020 het resultaat van afval te verrekenen met de egalisatiereserve afval; het resultaat van riolering te verrekenen met de voorziening riolering; de nog niet bestede budgetten voor projecten over te hevelen naar 2021.
•    Motie M-20-19 aan te nemen over het mede indienen van de motie “Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig”, opgesteld door de Actiegroep Raden in Verzet en de VNG, tijdens de ALV van de VNG.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.