Als de hamer valt

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 16 februari digitaal plaats. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland en is terug te kijken. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

In de raadsvergadering van 16 februari heeft de gemeenteraad besloten:
•    In te stemmen met de door de fracties afgelegde verantwoording over de besteding van hun fractievergoeding over 2019 en daarmee deze vergoedingen en de terug te betalen bedragen, conform het overzicht dat onderdeel uitmaakt van dit besluit, als zodanig vast te stellen.
•    In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de samenwerkingsregeling, resulterend in de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (25ste wijziging) en het college toestemming te geven om in te stemmen met de 25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.
•    Geen zienswijze in te dienen op de uitganspuntennota 2022 van de GGD NOG en de GGD NOG daarover te informeren.
•    De kadernota 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) voor kennisgeving aan te nemen.
•    In stemmen met de wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
•    Motie M-21-02 over opslag kernafval in Duitse zoutkoepels aan te nemen.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.