Cliëntenraad Participatiewet vergadert

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk vergadert op donderdag 14 januari 2021 om 19.30 uur digitaal.

Logo clientenraad participatiewet

Agenda

  1. Opening
  2. Informatie uit de werkgroepen
  3. Samen aan het Stuur (ter informatie)
  4. Meedoen-applicatie (te bespreken)
  5. Inventarisatie gewenste (digitale) trainingsactiviteiten 2021
  6. Mededelingen
  7. Uitgaande en ingekomen post
  8. Vaststellen verslag 10 december 2020 + actielijst
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.

Volgen online-vergadering

Wilt u de online-vergadering volgen, dan kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl.

Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u daar de vastgestelde notulen lezen.