Cliëntenraad SDOA vergadert 10 juni

De Cliëntenraad van de SDOA vergadert op 10 juni 2021 om 19.30 uur digitaal.

Agenda

 1. Opening
 2. Gesprek met de wethouder uit het DB: Wethouder Jos Hoenderboom is te gast
 3. Informatie uit de werkgroepen
 4. Reactie op klachtenprocedure: Formele bevestiging van het tussentijds ingenomen standpunt
 5. Advies wachtlijst nieuw beschut werk: Formele bevestiging van het tussentijds genomen besluit op het informeel advies
 6. Gevolgen stijgende energiekosten voor minima
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag van 20 mei 2021
 10. Bespreken actielijst
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

U kunt de vergadering online volgen

Wilt u de vergadering volgen, geef dit dan aan bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl.

Meer informatie

Verzonden en ontvangen brieven en vastgestelde notulen vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl.