Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vonden de raadsvergadering van 16 maart digitaal plaats.
De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland.
Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

In de raadsvergadering van 16 maart heeft de gemeenteraad besloten:

•    De heer J.B. Boer als vervanger van mevrouw J.G. Bussink als vast lid van de commissie Geloofsbrieven te benoemen.
•    De heer M.J.H. Berends toe te laten tot de raad van de gemeente Berkelland.
•    Mevrouw J.G. Bussink te benoemen als burgercommissielid.
•    Gebruik te maken van het voorkeursrecht tot terugkopen van het terrein en het schoolgebouw aan de Julianastraat 12 in Neede voor een bedrag van € 128.400, dit te verantwoorden onder de post materiële vaste activa.
•    Het aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding van de accountantsdiensten 2021, 2022 en 2023 met de mogelijkheid tot het maximaal twee jaar verlengen vast te stellen.
•    Het geactualiseerd normenkader financiële rechtmatigheid 2020 vast te stellen.
•    In te stemmen met de conclusies over de ingediende zienswijze zoals verwoord in de “Zienswijzennota bestemmingsplan Beltrum, ABCTA-terrein 2017, herziening 2020-1 (Grutto)”; het bestemmingsplan “Beltrum, ABCTA-terrein 2017, herziening 2020-1 (Grutto)“ vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen; de exploitatiebegroting voor de uitgifte van 4 woningbouwkavels aan de Grutto en Meester Nelissenstraat in Beltrum vast te stellen en het te openen grondexploitatiecomplex 'Grutto Beltrum' financieel te verantwoorden als Bouwgrond in exploitatie.
•    Het bestemmingsplan “Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2020-2 (Willem Sluiterschool e.o.)” vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.
•    De kaders vast te stellen voor een onafhankelijk vervolgonderzoek naar de locaties voor een toekomstige binnensportvoorziening in Ruurlo.
Het amendement tot tekstwijziging vast te stellen:
Ten aanzien van de aanpak als omschreven in het raadsvoorstel nog vast te stellen: de processtappen; omwonenden, gebruikers van de accommodatie, de huidige exploitant en overige belanghebbenden worden vooral betrokken vóór de tweede fase van het onderzoek; voor de tweede fase formuleert het college naar aanleiding van de input van betrokkenen wegingsfactoren. Als het onderzoeksbureau op basis van zijn ervaring anders adviseert over het moment waarop de wegingsfactoren in het onderzoek betrokken zouden moeten worden, dan wordt de raad daarover geïnformeerd en wordt er naar het oordeel van het college eventueel een andere procedure voorgesteld aan de raad.
Voor dit onderzoek een krediet beschikbaar te stellen van € 60.000,- en deze te dekken uit de algemene reserve.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.