Cliëntenraad vergadert

De cliëntenraad van de SDOA vergadert op 8 april 2020 om 19.30 uur digitaal. U kunt deze vergadering na aanmelding digitaal volgen.

Agenda

 1. Opening
 2. Informatie uit de werkgroepen
  1. a. Werkgroep meedoen-applicatie
  2. b. Klankbordgroep PW
 3. Kwartaalnota Q4
 4. Professionalisering
 5. Informeel advies beleidsregels sociaal domein
 6. Adviesaanvraag inrichtingsplan Samen aan het stuur
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 11 maart 2021
 10. Actielijst
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aanmelden online vergadering

Wilt u de online-vergadering volgen, dan kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze website de vastgestelde notulen lezen.