Cliëntenraad SDOA vergadert 20 mei

De cliëntenraad van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) vergadert op 20 mei 2021 om 19.30 uur. De vergadering vindt digitaal plaats.

Agenda

 1. Opening
 2. Informatie uit de werkgroepen
 3. Voorstel nieuwe kandidaat voor CR
 4. Herbenoeming CR lid: de termijn van Mw Ter Haar loopt af op 31 augustus a.s.
 5. a. Samen aan het Stuur - Adviesaanvraag. Formele bevestiging van het vooraf besproken en verzonden advies. b. Samen aan het Stuur - Concept communicatieplan
 6. Adviesaanvraag werkaanvaardingspremie (WAP). Formele bevestiging van het vooraf besproken en verzonden advies.
 7. Adviesaanvraag beleidsregels sociaal domein. Formele bevestiging van het tussentijds genomen besluit op het informeel advies.
 8. Reactie klachtenregeling n.a.v. verzoek om reactie in aanbiedingsbrief.
 9. Informeel advies wachtlijst nieuw beschut werk. Regeling met betrekking tot de taakstelling van de plaatsing van nieuw geïndiceerden nieuw beschut werk.
 10. Mededelingen
 11. Uitgaande en ingekomen post
 12. Vaststellen verslag van 8 april 2021: ter vaststelling
 13. Actielijst bespreken
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Online volgen van de vergadering

Wilt u de online-vergadering volgen, dan kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via daar de vastgestelde notulen lezen.