College biedt jaarrekening 2020 aan gemeenteraad aan

Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door een aantal incidentele voordelen. Dit komt onder andere door positieve resultaten bij grondexploitaties, extra inkomsten van het Rijk in verband met coronasteunpakketten, lagere personeelskosten en positieve ontwikkelingen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Het voordeel is vooral eenmalig. Het resultaat over het jaar 2020 is € 6.895.000 positief. Maar € 500.000 van dit positieve resultaat heeft een meerjarig (structureel) effect. € 1,4 miljoen wordt bestemd voor nog niet afgeronde projecten, € 1,1 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitaties en € 4,3 miljoen aan de reserve onderwijshuisvesting om toekomstige ontwikkelingen te kunnen bekostigen.

Het resultaat is als volgt te verklaren:

Grondexploitaties € 1.546.000

De verkoop van de voormalige Willibrordusschool heeft een groot aandeel in dit voordeel. Daarnaast hebben we opbrengsten uit de verkoop van erfpachtgronden en van bouwkavels. Onder andere van de locaties Olland en De Heuver.

Bouwleges € 262.000

Afgelopen jaar en vooral de tweede helft van het jaar waren er meer aanvragen, maar ook aanvragen met een hogere bouwsom. De opbrengsten van de leges zijn afhankelijk van het aantal aanvragen maar ook van de omvang van de aanvragen. Hoewel we halverwege het jaar de inkomsten nog hebben bijgeraamd, was deze opbrengst niet voorzien.

Riolering -€ 318.000

De uitgaven in de exploitatie voor riolering zijn volgens de planning van het Watertakenplan verlopen. De investeringen zijn wel achtergebleven bij de planning. De uitvoering daarvan zal (deels) in 2021 plaatsvinden. Dit resulteert voor 2020 in een incidenteel nadeel van € 318.000 doordat door de lagere investeringen minder compensabele btw toegerekend mag worden.

Participatie en werkgeversbenadering € 682.000

Bij de bestuursrapportage is gerekend met een gemiddelde uitkering van € 14.500 terwijl de werkelijke gemiddelde uitkering € 13.441 is. Dit is de belangrijkste reden van het batig resultaat. Hiertegenover staan lagere opbrengsten van terugbetalingen bijzondere bijstand zelfstandigen dan was geraamd. Verder heeft het Algemeen Bestuur van de SDOA in december 2020 besloten het restantbedrag van de bestemmingsreserve Organisatieonderzoek van € 198.000 terug te betalen.

Verbinding ondernemers voor Participatiewet € 329.000

De omzet van detacheringen van voormalige SW-medewerkers is positiever uitgevallen dan was geraamd bij de bestuursrapportage. De bedrijven hebben covid-maatregelen genomen waardoor het steeds veiliger geworden is om te gaan werken. Verder hebben wij budget geraamd voor beschutte werkplekken. Dit bedrag is wederom niet volledig besteed. Aangezien het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt redelijke stabiel blijft, kunnen we dit als een structureel voordeel aanmerken.

Loonkosten begeleide participatie € 687.000

Dit zijn de loonkosten van de voormalige SW-medewerkers. Deze doelgroep heeft geen aanwas en door natuurlijk verloop is ze sneller afgenomen dan was geraamd. Verder hebben we in 2020 een groot bedrag aan transitievergoeding van het UWV ontvangen over de periode 2015 t/m 2020. Deze hadden we niet geraamd.

Algemene uitkering € 1.168.000

In 2020 ontvangen wij in totaal € 1.168.000 meer aan algemene uitkering dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de coronasteunpakketten. Er is een beperkt effect van ongeveer € 200.000 dat te maken heeft met de actualisering van de verdeelmaatstaven. Doordat iedere gemeente andere hoeveelheden heeft ten opzichte van wat er begroot is, verandert de verdeling over de gemeenten ook enigszins. Dit heeft in ons geval een positief effect. Hiertegenover staat een nadelig effect door de toename van de belastingcapaciteit van ongeveer € 225.000. Naast het voordeel in 2020 zijn er ook nog nabetalingen gedaan over eerdere jaren die tot een extra voordeel leiden van € 130.000.

Onvoorzien € 200.000

Er is in 2020 geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Onvoorzien is een verplicht onderdeel in de begroting. Om die reden kunnen we dit voordeel niet als structureel zien.

Arbeidsmarktbeleid € 382.000

Door de coronacrisis is er minder tijd geweest om aandacht te besteden aan het arbeidsmarktbeleid. Dit heeft in 2020 tot lagere lasten geleid. Ook zijn soms vacatures later ingevuld. In totaal levert dit een voordeel op van € 382.000.

Taakmutaties rijksmiddelen € 295.000

Er blijft € 295.000 over als gevolg van toevoegingen van rijksgeld aan de algemene uitkering voor taken die nog ingevuld moeten worden. Gedeeltelijk is hier vertraging ontstaan door de coronacrisis, maar we zien ook dat een gedeelte van deze extra taken niet tot dezelfde lasten leiden als begroot. Een aantal hiervan zijn al ingezet bij de bezuinigingen. Te noemen zijn de voorschoolse opvang en ecologisch bermbeheer.

Verkoop Grolseweg -€ 211.000

Eind 2020 zijn de gronden en gebouwen aan de Grolseweg in Beltrum verkocht. De opbrengst heeft de gemaakte kosten niet volledig gecompenseerd. Hierdoor hebben we een eenmalig nadeel.

Detachering/uitkeringen personeel € 349.000

Voor zieke en zwangere medewerkers hebben we van het uitvoeringsorgaan uitkeringen ontvangen. Daarnaast zijn enkele personeelsleden tijdelijk gedetacheerd geweest. Dit heeft geleid tot niet geraamde inkomsten.

Opleidingen personeel € 335.000

Met name door de pandemie zijn veel cursussen in 2020 niet doorgegaan. Een deel van deze middelen zetten we in voor de kosten van de thuiswerkregeling in 2021. Het andere deel wordt bestemd voor 2021, omdat uitgestelde scholing dan ingehaald zal worden.

ODA € 175.000

Net als in 2019 is er ook in 2020 een voordeel op de Vergunningverlening-, Toezicht- en Handhavingstaken die bij de ODA zijn ondergebracht. Door corona zijn er in 2020 minder uren afgenomen. Dit speelt vooral bij toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de ODA een positief resultaat behaald over 2020 dat deels wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Berkelland bedraagt het aandeel € 55.000. Het totale incidentele voordeel komt daarmee op ongeveer € 175.000.

Diverse verschillen kleiner dan € 175.000

In deze specificatie hebben we de grootste verschillen van 2020 in kaart gebracht. De jaarrekening kent meerdere afwijkingen, zowel voor- als nadelig. Samen hebben deze toch een redelijke omvang. Bij de programma's wordt verder ingegaan op deze verschillen.