Nieuwe mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing

Het leefbaar houden van het platteland in Berkelland is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Het aantal agrarische bedrijven neemt de komende jaren verder af. Voor de schuren die leeg komen te staan, is vaak geen nieuwe functie. Het college van B&W heeft een plan van aanpak gemaakt hoe om te gaan met de vrijkomende agrarische bebouwing. De commissie ruimte van de gemeenteraad bespreekt het plan op 9 juni 2021.

Uit prognoses komt naar voren dat in Berkelland tot 2030 meer dan 300.000 m² aan agrarische bebouwing vrijkomt. Berkelland behoort daarmee tot de gemeenten met de grootste oppervlakte aan vrijkomende agrarische bebouwing in Nederland. 

Wethouder Maikel van der Neut: “Met het plan van aanpak hebben we in beeld gebracht hoe groot de opgave is. Ook hebben we gekeken wat we nu al doen om hier goed mee om te gaan. Tot slot doen we nieuwe voorstellen voor regelingen en instrumenten voor hergebruik of sloop van leegstaande schuren. We hopen met het plan ondermijning, verpaupering en gezondheidsschade (door asbest) op ons platteland tegen te gaan. Dat zorgt voor een aantrekkelijk platteland voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.”

In het plan van aanpak worden drie nieuwe instrumenten voorgesteld: 
•    Een sloopvoucherregeling: Eigenaren krijgen een verhandelbare voucher in ruil voor de (voorgenomen) sloop van voormalige agrarische gebouwen. Deze voucher kan ingezet worden op de slooplocatie of elders. Als de voucher wordt gebruikt, moet de locatie ook gesloopt worden.
•    Subsidie voor de sloop van landschapsontsierende gebouwen: Deze subsidie is bedoeld voor kleinere gebouwen die het landschap ontsieren en tegelijkertijd voor versterking van natuur en landschap. In de plaats van de gebouwen wordt natuur aangelegd. Inwoners kunnen subsidie aanvragen. Voor een deel van de sloopkosten en voor de aanleg van nieuwe natuur. 
•    Rood voor Rood 2.0: Er is vraag naar wonen op het platteland. Met deze regeling komt er op een aantal plekken ruimte om op bestaande erven van slooplocaties woningbouw toe te staan. 

Daarnaast is het voorstel om het al bestaande functieveranderingsbeleid te herijken. Doel hiervan is om meer ruimte te bieden voor ontwikkelingen op een voormalig agrarisch erf. De nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan het behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteiten van het erf en het buitengebied. Daarnaast is het voorstel om de voorwaarden van de subsidieregeling ‘sloop overtollige bebouwing buitengebied Berkelland 2019’ te verruimen voor het overige vastgoed.

Nadat de gemeenteraad het plan van aanpak heeft besproken en vaststelt, wordt gewerkt aan het opstellen van de diverse instrumenten en regelingen. Wanneer ze exact in werking zullen treden is nog niet bekend.

schuur