Klachten over de gemeente

Iedere gemeente wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente indienen.

Aanvraag

Het indienen van een klacht over de gemeente doet u:

Digitaal

Via bovenstaande blauwe knop kunt u digitaal een klacht indienen. DigiD is verplicht.

Schriftelijk

U stuurt een brief naar uw gemeente. Daarin geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht. Verder moet u de volgende gegevens in deze brief opnemen:" dagtekening: de datum waarop u de brief heeft geschreven; uw naam en adres; uw handtekening; kopieën van alle relevante stukken.

Telefonisch

U licht uw klacht toe in een telefoongesprek met een medewerker van het desbetreffende bestuursorgaan. Er wordt dan geprobeerd de klacht direct op te lossen. Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om alsnog een schriftelijke klacht in te dienen. Als u dat op prijs stelt, krijgt u daarbij hulp.

Ontvangstbevestiging

Als uw klacht door het bestuursorgaan is ontvangen, krijgt u daarvan schriftelijk een bevestiging. In deze brief leest u ook over het verdere verloop van de procedure. Waaronder de in acht te nemen termijnen en wie de klacht behandelt.

Wordt uw klacht niet in behandeling genomen omdat deze niet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente daaraan stelt, dan wordt u daar binnen vier weken na ontvangst van uw klacht van op de hoogte gebracht.

Vragen

Voor meer informatie over het indienen van een klacht over de gemeente kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt ook kijken op de website van de Nationale ombudsman.