Beltrum, Ringweg 32 en Ringweg 34-36, m.e.r.-beoordeling voor het wijzigen van een varkens- en rundveebedrijf

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7156SH 32
Publicatiedatum
11-12-2018
Einddatum
22-01-2019
Kaart behorende bij: Beltrum, Ringweg 32 en Ringweg 34-36, m.e.r.-beoordeling voor het wijzigen van een varkens- en rundveebedrijf

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het wijzigen van een varkens- en rundveebedrijf op de locaties Ringweg 32 en Ringweg 34-36 in Beltrum, zaaknummer 224634.

Het betreft hier het wijzigen van een installatie voor het houden van meer dan 2.000 mestvarkens, waardoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage.

De wijziging van het agrarisch bedrijf valt onder de categorie 14, onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage. Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze voorgenomen verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Inzage

De kennisgeving, het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 12 december 2018 tot en met 22 januari 2019 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Vervolgprocedure

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, in dit geval de procedure voor een omgevingsvergunning.

Informatie

Voor informatie over de kennisgeving of het besluit kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250.