Beltrum, Heelweg 16-16a-16b, vastgesteld wijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 7156ND 16
Publicatiedatum
23-09-2020
Einddatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Beltrum, Heelweg 16-16a-16b, vastgesteld wijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Heelweg 16-16a-16b in Beltrum geldt het bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. Burgemeester en wethouders hebben op verzoek van de eigenaar besloten om toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor de woonfunctie. Hiervoor hebben zij op 15 september 2020 het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2020-1 (Heelweg 16-16a-16b Beltrum)” vastgesteld.

Inzage

Het besluit met de bijlagen, waaronder het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2020-1 (Heelweg 16-16a-16b Beltrum)”, ligt van 24 september tot en met 4 november 2020 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het dossier op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0545 - 250 250.

Deze publicatie, het besluit en het vastgestelde wijzigingsplan met de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20200007.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.
Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die bij burgemeester en wethouders tijdig zienswijzen inbrachten tegen het ontwerpwijzigingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2020-1 (Heelweg 16-16a-16b Beltrum)” treedt in werking op 5 november 2020 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift.

Overeenkomst

Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. Wel is met de eigenaar van het perceel een overeenkomst gesloten over het verhalen van eventueel uit te keren tegemoetkomingen in schade (vroeger ‘planschade’). Deze overeenkomst is gesloten voordat het wijzigingsplan werd vastgesteld. Het is daarom een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ook ter inzage. Tegen deze overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.