Berkelland, voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
voorontwerp
Publicatiedatum
28-10-2020
Einddatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Berkelland, voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020

Beschrijving

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”

Voor het grootste gedeelte van het buitengebied van de gemeente Berkelland gelden nog de bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. De gemeente wil deze bestemmingsplannen vervangen door één nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland. Zij heeft daarom het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” opgesteld. Dit nieuwe voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 29 oktober 2020 ter inzage en is ook toegezonden aan overheden en instanties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.

Het voorontwerpbestemmingsplan

In het voorjaar van 2017 legde de gemeente al eerder een voorontwerpbestemmingsplan voor het gemeentelijk buitengebied ter inzage. Sindsdien is voor een deel van de veehouderijsector nieuw beleid vastgesteld (Plussenbeleid) en heeft belangrijke rechtspraak geleid tot een landelijke discussie over het effect van stikstof op beschermde natuurgebieden. Verder heeft de gemeente besloten om woningsplitsing in het buitengebied onder voorwaarden toe te laten.

Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”. Dit voorontwerpbestemmingsplan gaat over vrijwel het hele gemeentelijke buitengebied. Gebieden waarvoor in de afgelopen jaren al digitale bestemmingsplan zijn vastgesteld, zijn er namelijk niet allemaal opnieuw in meegenomen. Dit geldt onder meer voor de terreinen van het voormalige FPC Oldenkotte en de voormalige Stichting Rentray in Rekken. In de toelichting bij het voorontwerpbestemmingsplan is aangegeven welke percelen geen deel uitmaken van het plangebied.

Wat legt het nieuwe bestemmingsplan vast

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland legt vooral de bestaande situatie in het buitengebied vast. Daarbij kent het voorontwerpbestemmingsplan ook een regeling die moet voorkomen dat de uitstoot van stikstof vanuit het plangebied toeneemt. Wel kent het bestemmingsplan mogelijkheden om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen als deze passen binnen de randvoorwaarden die het voorontwerpbestemmingsplan stelt. Op deze manier kan de gemeente via het nieuwe bestemmingsplan dus ook flexibel inspelen op toekomstige plannen.

Het milieueffectrapport (Plan-MER)

Bij het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan is ook een nieuw milieueffectrapport (Plan-MER) opgesteld waarin de milieueffecten van het nieuwe bestemmingsplan zijn onderzocht. Hierbij is gebruikt gemaakt van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die al in 2016 was opgesteld. Het Plan-MER maakt als bijlage deel uit van het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”. Tijdens de inspraakprocedure wordt het Plan-MER toegezonden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage met het verzoek om daarover een advies af te geven.

Inzien van het voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” met de bijlagen, waaronder het plan-MER, ligt van 29 oktober tot en met 23 december 2020 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Daar is het voorontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien.

Deze publicatie, het voorontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u in pdf-formaat vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBGB2020-0001.

Inspraakmogelijkheden

Binnen de inspraakperiode van acht weken kan iedereen zijn mening geven over het voorontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende ontwerp-Plan-MER. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met het Team dienstverlening omgeving, telefoonnummer 0545-250 250. Wanneer u vragen heeft over het voorontwerpbestemmingsplan of het Plan-MER, dan kunt u contact opnemen via deze telefoonnummers of via het mailadres buitengebied2020@gemeenteberkelland.nl.