Eibergen, Winterswijkseweg 26-26a, vastgesteld wijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 7152CX 26
Publicatiedatum
04-11-2020
Einddatum
16-12-2020
Kaart behorende bij: Eibergen, Winterswijkseweg 26-26a, vastgesteld wijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Winterswijkseweg 26-26a in Eibergen geldt het bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor agrarisch gebruik. Na een wijziging van het bestemmingsplan kan de gemeente toestaan dat het perceel mag worden gebruikt voor woondoeleinden.
Hiervoor hebben burgemeester en wethouders op 23 oktober 2020 het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2020-2 (Winterswijkseweg 26-26a Eibergen)” vastgesteld.

Inzage

Het besluit met de bijlagen, waaronder het bestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2020-2 (Winterswijkseweg 26-26a Eibergen)”, ligt ter inzage van 5 november tot en met 16 december 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het plan op het gemeentehuis inzien, maakt u hiervoor eerst via 0545 - 250 250 een afspraak.
Deze publicatie, het besluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20200010.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.
Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die bij burgemeester en wethouders tijdig zienswijzen inbrachten tegen het ontwerpbestemmingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt in werking op 17 december 2020 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift.

Overeenkomst

Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. Wel is met de eigenaar van het perceel een overeenkomst gesloten over het verhalen van eventueel uit te keren tegemoetkomingen in schade (vroeger ‘planschade’). Deze overeenkomst is gesloten voordat de wijziging van het bestemmingsplan is vastgesteld. Het is daarom een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening. Tegen deze overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.