Ruurlo, Batsdijk 20, vastgesteld wijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 7261SP 20
Publicatiedatum
07-10-2020
Einddatum
18-11-2020
Kaart behorende bij: Ruurlo, Batsdijk 20, vastgesteld wijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Batsdijk 20 in Ruurlo geldt het bestemmingsplan “Buitengebied 1995” (Ruurlo). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. Burgemeester en wethouders hebben op verzoek van de eigenaar besloten om toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor de woonfunctie en dat het pand Batsdijk 20 mag worden gesplitst in twee woningen. Hiervoor hebben zij op 29 september 2020 het bestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging 2020-4 (Batsdijk 20 Ruurlo)” vastgesteld.

Inzage

Het besluit met de bijlagen, waaronder het bestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging 2020-4 (Batsdijk 20 Ruurlo)”, ligt van 8 oktober tot en met 18 november 2020 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het dossier op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0545 - 250 250. Deze publicatie, het besluit en het vastgestelde wijzigingsplan met de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20200008.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.
Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die bij burgemeester en wethouders tijdig zienswijzen inbrachten tegen het ontwerpwijzigingsplan en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging 2020-4 (Batsdijk 20 Ruurlo)” treedt in werking op 19 november 2020 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een beroepschrift.

Overeenkomst

Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld. Wel is met de eigenaar van het perceel een overeenkomst gesloten over het verhalen van eventueel uit te keren tegemoetkomingen in schade (vroeger ‘planschade’). Deze overeenkomst is gesloten voordat het wijzigingsplan werd vastgesteld. Het is daarom een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ook ter inzage. Tegen deze overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.